09:09 25 Dekabr 2017
3323 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin unudulmuş məqaləsi: Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?

 

"Həyat" qəzetinin 14 dekabr 1905-ci il tarixli 118-ci nömrəsində dərc olunmuş bir məqalə diqqətimi cəlb etdi. Görəsən, əsl imzasını oxuculardan gizlədən "Mürəttib M.Ə.R." kimdir? Haqqında az-çox xəbərim olan mürəttibləri xatırlamağa çalışdım. Müqayisələr apardım, mətbuat tarixinə aid araşdırmaları çözələdim. Uyğun gələni tapılmadı. Görkəmli publisist, araşdırıcı, mətbuat tariximizin yaxşı bilicilərindən olan Qulam Məmmədlinin "İmzalar" adlı soraq kitabçasındakı "Mürəttib"lərin də heç biri uyğun gəlmədi.

***

Onda 1992-ci ilin oktyabrı idi. O vaxt Qulam müəllim 96 yaşın içində idi. Bir neçə il idi ki, arxivlərdə görünmürdü. Yəqin ki, indi başqa qayğılarla yaşayırdı. Odur ki, ona müraciət etmək fikrindən çəkindim. Gümanım yüz yerə gedirdi. Yazı üslub və məzmununa görə M.Ə.Rəsulzadənin yazısına oxşayırdı. Mürəttiblik və M.Ə.R kriptonimi (M-Məhəmməd; Ə-Əmin; R-Rəsulzadə) də M.Ə.Rəsulzadə ehtimalını daha da artırırdı.Təəccüblüdür ki, M.Ə.Rəsulzadə irsinin əsas tədqiqatçılarından biri olan Ş.Hüseynovun tərtib etdiyi topluda da (M.Ə.Rəsulzadə. Əsərləri. B., 1992-ci il) bu məqalə yoxdur. M.Ə.Rəsulzadəyə aid olduğuna əmin olduğumuz "Mətbəələrimizə dair" adlı məqaləni o vaxtlar yazıçı Cəmil Əlibəyovun redaktor olduğu "Novruz" qəzetində çap etdirdim.

("Novruz" qəzeti,30.10.1992-ci il, N 40 ).

Filologiya elmləri doktorları Xeyrulla Məmmədov və Murtuz Sadıqov yazını bəyəndilər.
(Bir sıra elmi yazılarımı çap etdiyinə görə "Novruz" qəzetinin yaradıcı kollektivini həmişə xatırlayıram).

***

M.Ə.Rəsulzadənin ƏSƏRLƏRİ toplusunsa düşməyən yazısını müasir oxuculara təqdim edirəm.

 


"Mətbəələrimizə dair" ("Həyat" qəzeti,14.12.1905, N 118)

 


Müəllifi : Mürəttib M.Ə.R.


Bizim müsəlmanlar hər bir cəhətdən geridə qalıb, bütün işləri binizam olan kimi, mətbəələri dəxi binizamdır. Məsələn, hürufat xəzinəsini (qassəsini) alalım. Bunun adını müsəlmanca (azərbaycanca-N.N.) eşitmədiyimizdən özümüzdən ad qoyub, "hürufat xəzinəsi" deyirəm. Bu hürufat xəzinəsi məmalik (məmləkətlər-N.N.) islamiyyənin hər yerində bir tövr deyil. Məsələn, Bakı mətbəələrində qassələr bir tövrdür, Tiflisdə ayri tövrdür. Əgərçi tərzi ilə yerinə tökülməyibdir. Həmçinin İçəri Rusiyada olan müsəlman (qassə)ləri bir ayrı şəkildədir. Xorasanda isə eşitdiyimizə görə xasdır (özlərinə məxsusdur-N.N.). Orada bir növ (qassə) qayurublər ki, tuli ( uzunluğu-N.N.) bir sajından uzun olub, eni də arşın yarımacan olan uzunluqda və iki barmaq enindədir. Və yenə Bakı mətbəələrinin birində bir tövr (qassə) var ki, onu qədim zamanda Bakıda müsəlmani qassə olmayanda bir nəfər mürəttib icad edibdir və indiyə kimi durur və qassədə də o mürəttibdən başqə, heç kəs düzə bilməz.

Bu səbəblərə görə hərgah bir mürəttib bu şəhərdən o biri şəhərə və yəniki bir məmləkətdən o biri məmləkətə keçsə, gərək ki, ac qalsın və yəni ki qalmasa da bir aya kimi gərək qüvvəti-ləyamutə (əbədilik qüvvəsinə-N.N.) davam edib, qassəni mütaliə edib ögrənsin, sonra işləməyə başlasın.

Bir böylə zamanda ki cəmi xarici millətlərin mürəttibləri şəhərlərdə özləri üçün cəmiyyətlər təxşis (tanıma-N.N.) verib, ehtiyat sərmayəsi yığırlar, yainki bikar vəqtlərində ac qalmasınlar və bir şəhərdən o biri şəhərə gedib, özlərinə iş tapanacan o pul ilən güzəran etsinlər.

Biz müsəlman mürəttibləri kar və kor adamlar kimi dayanıb baxırıq, guya heç bir adamlardan deyiliz.

Qardaşlar, biz cəhalətimizdən cəmiyyətlər təşkil edib, ehtiyat sərmayəsi yığmaqdan və xarici mürəttib yoldaşlarımıza qoşulmaqdan ürkürükisə, laməhalə (heç olmasa-N.N.) öz qassələrimizi tərtibə salaq və hamısını bir tövrdə edək, yainki bir qərib vilayətə gedəndə ac qalıb, qeyrilərə möhtac olmayaq və buna görə lazımdır ki, qassələrimizi Osmanlı və Misir qassələri tərziylə edək, çünki onlar mətbəə işlərində bizdən çərxdədirlər (yüksəkdədirlər-N.N.). Onların qassələri bizlərinkindən səliqəlidir. O tövr qassələrdən düzülən xətlər bizlərinkindən gögçəkdir və düzülməsi də asandır.

Mürəttib qardaşlar! 
Hər cəmaət, hər sinif sənətkarları öz hallarını və güzəranlarını yaxşılaşdırmağa çalışırlar. Nə üçün gərək biz çalışmayaq? Məgər bizə insanlıq lazım degil? Məgər biz insan degiliz?

Çalışmaq lazımdır. Baxmaq ilən heç zad olmaz.

Və bir də bizim bəzi müsəlman mürəttiblərimizin əqidəsi bunadır ki, şagird ögrətmək lazım degil, çünki onlar sonra gəlib, bizim çörəyimizə guya mane olarlar.
Bilmək olmayır ki, bunlar bu əsri görməyirlər? Bu elmin tərəqqisini və çap işinin artmasını başa döşməyirlər? Bə ya inki özlərinin dünya uzunu yaşamalarına inanırlar?
Xaricilər bizim dilimizin mürəttibligindən çörək yeyirlər. Amma biz öz millətimizin balalarına ...(bunu-N.N.) ögrətmək istəməyürük, yainki onlarda çörək yesinlər...


"Mürəttib M.Ə.R"

Yazının sonunda "Həyat" qəzetinin idarə heyəti məqalədə qaldırılan məsələlərə "İDARƏDƏN" qeydi ilə öz münasibətini bildirir.

Qeyd edək ki, "İDARƏ"ni təmsil edən "Həyat"ın müdir və mühərrir Əli bəy Hüseynzadə idi.

İdarədən


Müsəlman mürəttibligi sənətinin də tərəqqisi lazımdır. Bu da cəmiyyət və üzviyyət (orqanizasiya) ilə olur.

Əvvəllər hər şəhərin mürəttibləri yerli bir cəmiyyət təşkil edirlər və bu cəmiyyətlərdə öz nəqavislərini (nöqsanlarını-N.N.) mövqeyi-müzakirəyə qoyarlar. İkmal (mükəmməlləşdirmə-N.N.) çalışarlar, sonra bir ölkənin, Qafqazın, məsələn bəladidindən

(bəla görmüşündən-N.N.) iki-üç ildə bir kərə vəkilləri bir şəhərə yığıb, məşvərət edərlər, sonra işi daha böyüdüb, beynəlmiləl bir islam mürəttib konqresi dəvət edərlər... O vəqt qassə də və sair ehtiyaclar da yoluna girər! 

Anladınızmı?


Nazim Nəsrəddinov,


Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi,

Avropa Azərbaycan Məktəbinin  sabiq Azərbaycan dili və ədəbiyyatı kafedrasının müdiri,

Təhsil Nazirliyinin Elmi-Metodiki Şurasının bölmə üzvü

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı ilə keçirilən

ƏN YAXŞI MÜƏLLİM müsabiqəsinin  qalibi,

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü,

türkoloq.

24.12.2017.

P.S.

***Bir ildən sonra Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Bakıda "Molla Nəsrəddin"ə vəkillik edir (İstədiyiniz kimi başa düşə bilərsiniz-N.N.).

***...dekabr ayının əvvəlindən təzə 1908-ci il üçün abunə dəftərimiz açılır.


.".Bakıda məcmuəmizin vəkilləri "İrşad" idarəsində -"Nicat" cəmiyyətinin sədricənab Məhəmmədəmin Rəsulzadə və

Parapetdə"Nadejda" kontorunda məzkur (həmin-N.N.) cəmiyyətin xəzinədarı cənab Əsədulla Axundovdur".

("Molla Nəsrəddin" jurnalı, 09 .12.1907-ci il, N44,səh.2)Ədəbiyyat

1. Mürəttib Mətbəələrimizə dair. "Həyat" qəzeti. 14.12.1905-ci il, N118.

2. Nazim Nəsrəddinov.  Mətbəələrimizə dair .. "Novruz" qəzeti. 30.10.1992-ci il, N 40 (95.).

3."Molla Nəsrəddin" jurnalı. 09.12.1907-ci il , N44, səh.2.

4.Ərəb və fars sözləri lüğəti. Bakı,1967.

5.Əziz Mirəhmədov.  Yazıçılar,talelər,əsərlər.

6.Qulam Məmmədli. İmzalar.Bakı,1977.

7.Qulam Məmmədli. Sizə kim lazımdır Bakı,1990.

8. Н.Я.Макеев. Из истории псевдонимов  анонимов.Баку,1977.


Müəllifin digər yazıları

 1. Yenə də "Türkische Lesestoffe....Leipziq. 1916" türkdilli latın qrafikalı kitabından söz açırıq ki, bilməyənlər də nəyisə bilsinlər
 2. Avropa da, Amerika da türk atalar sözlərini oxuyur
 3. Məktəb, məktəb , yenə də məktəb... Özü də gələcəyin məktəbi
 4. Qaranlıqdan Alatoranlığa gedən vaxtın deyimləri
 5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi kimdir?
 6. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım haqqında nə bilirik?
 7. Tarixçilərimizin dərsliklərdə jurnal adı ilə öyrətdikləri "İŞIQ" QƏZETİ (1911-1912)
 8. Qafqazın Baş Rəisi Knyaz Dondukov-Korsakova (1820-1893) hədiyyə olan dərsliyin bir sıra məqamları və son səhifələrindəki nəsihətlər
 9. Türk dostumun təhsil nazirimizə göndərdiyi bir məktub və yaxud...
 10. Öyüdlərim, pəndlərim, nəsihətlərim....
 11. Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq uğurlu poetik nümunələr və yaxud...
 12. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 13. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 14. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 15. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 16. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 17. Nüktələr və nöqtələr....
 18. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 19. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 20. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 21. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 22. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 23. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 24. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 25. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 26. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 27. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 28. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 29. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 30. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 31. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 32. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 33. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 34. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 35. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 36. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 37. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 38. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 39. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 40. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 41. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 42. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 43. Doğma yurdun qış lövhələri...
 44. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 45. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 46. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 47. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 48. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 49. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 50. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 51. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 52. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 53. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 54. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 55. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 56. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 57. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 58. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 59. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 60. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 61. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 62. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 63. Təbrizdən kənd məktubları
 64. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 65. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 66. Dünya yaman dünyadır
 67. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 68. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 69. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 70. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 71. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 72. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 73. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 74. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 75. Göz görür,ağıl kəsir....
 76. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 77. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 78. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 79. Mənim nəğməli bibim - Foto
 80. Sən yazmasan,mən yazaram
 81. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 82. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 83. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 84. Qulam Məmmədli-120
 85. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 86. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 87. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 88. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 89. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 90. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 91. SÖZ KİMİNDİR?
 92. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 93. Mənim dualarım
 94. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 95. Təzadlar, ay təzadlar....
 96. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 97. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 98. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 99. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 100. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 101. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 102. Testdən qəsdən danışmırıq
 103. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 104. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 105. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 106. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 107. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 108. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 109. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 110. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 111. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 112. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 113. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 114. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 115. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 116. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 117. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 118. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 119. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 120. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 121. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 122. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 123. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 124. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 125. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 126. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 127. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 128. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 129. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 130. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 131. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 132. Bu yaz bir başqa yazdır
 133. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 134. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 135. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 136. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 137. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 138. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 139. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 140. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 141. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 142. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 143. Dərgahdan başlanan yol
 144. Fikrin ifadə formalarından biri
 145. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 146. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 147. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 148. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 149. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 150. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 151. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 152. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 153. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 154. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 155. "Əkinçi" qəzeti-140
 156. Mustafanın Çanakkala məktubu
 157. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 158. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 159. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 160. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 161. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 162. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 163. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 164. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 165. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 166. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 167. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 168. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 169. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 170. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 171. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 172. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 173. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 174. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 175. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 176. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 177. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 178. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 179. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 180. Kasıblığın üzü qara olsun
 181. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 182. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 183. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 184. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 185. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 186. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 187. İlk hesab dərsliyimiz
 188. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 189. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 190. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 191. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 192. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 193. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 194. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 195. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 196. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 197. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
Maksim Qorki – 150
09:31 16.03/2018
 
Xəbər başlıqları
19-03-2018
19.03.2018 Neft ucuzlaşıb
18-03-2018
17-03-2018

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
1.9523 san