08:04 13 Yanvar 2018
1738 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

"Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri

 Nakam-İsmayıl bəy Hacı Məhəmməd bəy oğlu

 və yaxud

 Səid Ünsizadənin milli mətbuat uğrundakı mübarizəsində inahdığı və güvəndiyi əqidə dostları

 

 Nakam  - "ZİYA" qəzetinin (1879,yanvar-1884,iyun)  ŞƏKİ müxbirlərindən biridir.    Onun qəzetin naşiri  və imtiyaz sahibi Səid Əfəndi Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905,İstanbul ) ilə qohum olması güman edilir."Ziya" qəzetinin coğrafiyası, əhatə etdiyi yerlər çox genişdir.

"Ziya" -oxucularının çoxunu şair eləmişdi.Şairlərin də çoxu "Ziya"nı oxuyub, sevgi-məhəbbər mövzusundan bir az uşaqlaşaraq, dövrün əsas məsələsindən - elmdən,təhsildən,təlim-tərbiyədən yazırdılar. "Ziya"nın səhifəlrində çoxlarının  tanımadığı molla İsmi Sərəddinbəyov da çıxış edirdi. Yaxşı yazı üslubu,zəmanənin tələb etdiy mövzuları işıqlandırma olan İsmi Sədrəddinbəyova  sovet dövründə  ouculara  molla  molla kimi tanıtmaq kimlərəsə  xoş gəlirdi.

Əslində İsmi Sərəddinbəyov NAKAM təxəllüsü ilə şeirlər yazan şair kimi daha məşhurdur.
NAKAM - İsmayıl bəy Haçı Məhəmməd bəy oğlu Sədrəndinbəyovdur.İsmayıl bəy Sədrəddinbəyov (Nakam) 1841-ci ildə Şəkidə anadan olmuşdur. Bəzi tədqiqatçılar onun 1839-cu ildə anadan olduğunu yazırlar.

F.Köcərli Nakamın tərcümeyi-halından danışarkən ,onun təvəllüd və ölüm tarixin tarixi-hicriyyə ilə göstərir-1257-1324.Bu da ki, miladi tarixin 1841-1906-cı illərinə uyğun gəlir.

 İsmayıl bəy Şəki və Şirvan xalqı arasında məşhur olan Hacı Sədrəddinbəyov nəslindəndir. Atası Hacı Məhəmmədbəydir.Babası Hacı Sədrəddinbəyov Şirvan və Xaldan mahallarında çoxlu torpaq sahələrinə malik bir mülkədar olmuşdur. Nakam bu torpaqlardan hasil olan gəlir sayəsində də  40 yaşınadək firavan həyat sürmüş, bir sıra Şərq ölkələrini gəzib,dolaşmışdır.Uşaqlıq dövründə ərəb, fars dillərində mükəmməl təhsil almış, sonra  bir vaxtlar oxuduğu məktəbdə rus dilini öyrənmişdir.

Şərq dillərini mükəmməl bilməsi sayəsində Nizami, Sədi və Hafizin əsərlərini şəxsi mütaliə vasitəsilə öyrənib onlardan təsirlənmişdir.M.Füzuliyə pərəstiş etmiş, S.Ə.Şirvaniyə xüsusi rəğbət bəsləmiş və onunla dostluq münasibəti yaratmışdır. Tədqiqatçılar istinad mənbəyini göstərmədən, S.Ə.Şirvaninin  Nakam tərəfindən  Şəkiyə qonaq dəvət etməsini göstərirlər.Gələcək tədqiqatlarda bu fikir öz təsdiqini taparsa,bir çox məqamlara aydınlıq gətirilə bilər.

Nakam mütərəqqi türk şairlərinin əsərlərini mütaliə etmiş,  öz yardıcılığında türk şairi İ.Həqqinin şeirlərindən bəhrələnmişdir. Onun bədii yaradıcılığının məhsulu olan çoxlu qəzəlləri, "Leyli və Məcnun", "Fərhad və Şirin" poemaları, məktəbə dəvət və gənclərin tərbiyəsinə, yalançı ruhanilərin tənqid və ifşasına həsr olunmuş əsərləri Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Əlyazmaları İnstitutunun xüsusi fondunda mühafizə olunub saxlanılır.

1928-ci ildə Əliabbas Müznib Nakamın seçilmiş əsərlərini tərtib edərək"Nakam"adlı bir kitab nəşr etdirmiş və kitaba yazdığı qısa müqəddimədə Nakamın həyatı və əsərləri haqqında məlumat vermişdir.

  1875-1877-ci illərdə  Bakıda  Azərbaycan diində nəşr olunan ilk milli qəzetimizdə- "Əkinçi"də Nakamın aşıq imza ilə yazılmış heç bir yazısına təsadüf olunmur.

Onun "Ziya"dakı müxbirlik fəaliyyəti   isə geniş  və hərtərəflidir.Təəssüf ki,Nakamın müxbirlik fəaliyyəti  hələkifayət qədər tədqiq olunmayıb.

Nakam  "Ziya"da həm publisistik,həm də ədəbi əsərlərlə çıxış etmişdir.Publisistik əsərlərini İsmi Sədrəddinbəyov imzası ilə çap etdirmişdir.Hakamım  "Ziya"da çap olunan ilk bədii əsəri qəzəl janrındadır.Əslində bu, Ezop maneralı əsərdir.  "Ziya" qəzetinin      bir çox  yazılarında özünü göstərən sətiraltı məna burada da diqqətli oxucununun  nəzərindən yayına   bilmir.

"Ziya" qəzetinin davamı olan "Ziyayi -Qafqasiyyə" qəzetinin  5 may 1882-ci il tarixli  15-ci nömrəsində Osmanlı şairlərindən  Münif paşanın  "Ey bülbül"  rədifli qəzəli çap edilir.

Yeri gəlmişkən qeyd edək ki,Münif paşa  müxtəlif vaxtlarda üç dəfə Türkiyənin maarif naziri olub.Onun bir sıra Azərbaycan ziyalıları ilə dostluq və əməkdaşlıq əlaqələri diqqəti cəlb edir

Münif paşa türk dünyasının  yaxşı tanıdığı elm və elmi düşüncə  adamlarına  həmişə öz  qayğıkeşliyini və himayədarlığını göstərən  şəxslərdəndir. O vaxtkı dövlət qurumlarınıda çalışan  bəzi  əcnəbi məmurların və onların himayəsinə sığınan yerli bədxahların əlindən 1890-cı ildə Bakıdan Türkiyətə köçmək məcbyriyyətində qalan  Səid Ünsizadəyə hərtərəfli  qayğı göstərən məhz Münif paşa olmuşdur.

Bu kiçik tanıtmadan sonra yenidən 1882-ci ilin  ədəbi və publisistik mühitinə qayıdırıq. "Əkinçı" ənənələri ilə milli mətbuatımızın formalaşmasında uğurlu işlər görən  Ünsizadə qardaşları abunə çətinlikləri ilə qarşılaşmışdılar. Qəzetin abunəçiləri 300-400 civarında idi.

Sonralar  "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetinin 26 iyun 1884-cü il tarixli 11-ci nömrəsində rus dilində yazılmış  məqalənin tərcüməsində açıq şəkildə deyildiyi kimi,

"Səid Ünsizadənin məqsədi  mətbuat vasitəsilə rus müsəmanlarını yuxudan oyatmaq idi".

Maraqlıdır ki,  "Ziyayi-Qafqasiyyə"  qəzeti məhz bu yazıdan sonra  bir daha işıq üzü görmədi.

"Ziyayi-Qafqasiyyə"də dərc olunan  "Ey bülbül" qəzəli "Ziyayi-Qafqsiyyə"ni yaşatmaq üçün atılan addımlardan biri  idi. Bu ,Münif paşa ilə Səid Ünsizadənın birgə layihəsi idi. Münif paşadan sonra Şamaxıdan S.Ə.Şirvani, Nuxadan Nakam və  Mustafa ağa Şuxi də bu   " qəzəl müsabiqəsində "  həvəslə iştirak etmişlər.Dörd qəzəlin dördünün  də  bülbül və gül obrazları  metaforik obrazlardır."Bülbül "-mətbuatda cəh-cəh vuran Səid Ünsizadə,"Gül "isə    onun "Ziya"sıdır-"Ziya"qəzetidir." Qəzetin   dörd  nömrəsinin  dördündə də zəngin poetik düşüncə atributları vardır.Fikrimizin izahı və təsdiqi üçün  S.Ə.Şirvaninin   "Ziyayi -Qafqasiyyə" qəzetində dərc olunmuş

 13 beytlik »Ey bülbül" qəzəlindən  bir neçə beyti nümunə göstəririk:

Açıbdı çöhrə güli-gülüstanın,ey bülbül!

Nə vəchdən tutulur bəs lisanın,ey bülbül!

Gəhi dilin tutulur,gəh fəğan edirsən sən,

Nədir,bəyan eylə dərdi-nihanın,ey bülbül!

Xəzan qəmilə məgər xatirin pərişandır,

Bahari  fəsldə artar fəğanın, ey bülbül!

...Sənin zəbanələrin yandırır zəmanələri

Əcəb ki,ol oda yanmaz zəbanın, ey bülbül!

...Sənin təranələrin şeirinin nəzirəsidir,

Münifü xoşsüxənü nüktədanın, ey büllbül !

Kitabi-güldən oxursan Rəsul mədhini sən,

Rəvadı Seyyid ola mədhxanın,ey bülbül!

 

 

 Onu da bildiririk ki, S.Ə.Şirvaninin "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetindəki bu nümunə  şairin çap olunmuş bütün kitablarına   bir sıra arzuolunmaz səhvlərlə yol açmışdır. Gələcək nəşrlərdə bu səhvlər mütləq aradan qaldırılmalıdır.

 

  Nakamın, eləcə də Mustafa ağa Şuxinin  (?, Şəki-1895, Şəki )"Ziya" qəzetindəki   əsərləri  ədəbiyyatşüaslığımızda   hələ ciddi tədqiq olunmamışdır.

"Ziya" qəzetinin  qaranlıqda qalan  bütün yazılarını, o cümlədən bədii yazılarını   qaranlıqdan işığa çıxarmaq lazımdır. Bu  tədqiqatlar ictimai fikir tariximizin, klassik ədəbi irsimizin  öyrənilməsində   əhəmiyyətli rol oynaya bilər.

Axırda bir maraqlı məlumatı da ilk dəfə elmi ictimaiyyətimizin diqqətinə çatdırmaq istəyirəm.

Əslən   Şamaxılı olan   Nakamın  ata-babaları   Nuxaya (indiki Şəkiyə) Şamaxıdan köçüb gələnlərdir.Onların dədə-baba ocağını  tərk etmələrinin səbəbi hələ təfərrüatı ilə, dəqiq bilinmir.Bilinən budur ki, Sədrəddinbəyovlar Şəkidə  özlərinə  çoxlu dost tapmış,yaxşı binə, ev-eşik qura bilmişlər. 

Şəkidə mərkəzi küçələrdən biri şair İsmayıl bəy Nakamın adını daşıyır.Nazim Nəsrəddinov,

Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi,

Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin üzvü.

 

13.01.2018.

 

Ədəbiyyat siyahısı

1."Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzeti.  

  

N 15,      5 may       1882

2. 18,     28 may        1882;

3. 19,     15 iyun       1882;

4.   23,17 avqust       1882;

 

 5."Ziyayi-Qafqasiyyə" N 22,23.05.1883

6. F.Köçərli .Azərbaycan ədəbiyyatı. II cild, Bakı ,2005. səh. 299-309  

7.Nizami adına Azərbaycan Dövlət Ədəbiyyat Muzeyin Əsərləri,III cild,səh .45-72.

 


Müəllifin digər yazıları

 1. Yenə də "Türkische Lesestoffe....Leipziq. 1916" türkdilli latın qrafikalı kitabından söz açırıq ki, bilməyənlər də nəyisə bilsinlər
 2. Avropa da, Amerika da türk atalar sözlərini oxuyur
 3. Məktəb, məktəb , yenə də məktəb... Özü də gələcəyin məktəbi
 4. Qaranlıqdan Alatoranlığa gedən vaxtın deyimləri
 5. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi kimdir?
 6. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım haqqında nə bilirik?
 7. Tarixçilərimizin dərsliklərdə jurnal adı ilə öyrətdikləri "İŞIQ" QƏZETİ (1911-1912)
 8. Qafqazın Baş Rəisi Knyaz Dondukov-Korsakova (1820-1893) hədiyyə olan dərsliyin bir sıra məqamları və son səhifələrindəki nəsihətlər
 9. Türk dostumun təhsil nazirimizə göndərdiyi bir məktub və yaxud...
 10. Öyüdlərim, pəndlərim, nəsihətlərim....
 11. Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq uğurlu poetik nümunələr və yaxud...
 12. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 13. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 14. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 15. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 16. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 17. Nüktələr və nöqtələr....
 18. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 19. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 20. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 21. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 22. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 23. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 24. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 25. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 26. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 27. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 28. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 29. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 30. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 31. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 32. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 33. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 34. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 35. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 36. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 37. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 38. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 39. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 40. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 41. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 42. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 43. Doğma yurdun qış lövhələri...
 44. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 45. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 46. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 47. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 48. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 49. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 50. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 51. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 52. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 53. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 54. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 55. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 56. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 57. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 58. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 59. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 60. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 61. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 62. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 63. Təbrizdən kənd məktubları
 64. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 65. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 66. Dünya yaman dünyadır
 67. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 68. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 69. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 70. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 71. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 72. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 73. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 74. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 75. Göz görür,ağıl kəsir....
 76. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 77. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 78. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 79. Mənim nəğməli bibim - Foto
 80. Sən yazmasan,mən yazaram
 81. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 82. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 83. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 84. Qulam Məmmədli-120
 85. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 86. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 87. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 88. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 89. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 90. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 91. SÖZ KİMİNDİR?
 92. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 93. Mənim dualarım
 94. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 95. Təzadlar, ay təzadlar....
 96. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 97. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 98. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 99. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 100. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 101. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 102. Testdən qəsdən danışmırıq
 103. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 104. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 105. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 106. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 107. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 108. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 109. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 110. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 111. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 112. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 113. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 114. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 115. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 116. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 117. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 118. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 119. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 120. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 121. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 122. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 123. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 124. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 125. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 126. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 127. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 128. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 129. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 130. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 131. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 132. Bu yaz bir başqa yazdır
 133. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 134. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 135. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 136. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 137. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 138. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 139. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 140. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 141. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 142. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 143. Dərgahdan başlanan yol
 144. Fikrin ifadə formalarından biri
 145. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 146. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 147. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 148. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 149. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 150. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 151. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 152. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 153. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 154. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 155. "Əkinçi" qəzeti-140
 156. Mustafanın Çanakkala məktubu
 157. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 158. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 159. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 160. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 161. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 162. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 163. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 164. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 165. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 166. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 167. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 168. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 169. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 170. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 171. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 172. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 173. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 174. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 175. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 176. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 177. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 178. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 179. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 180. Kasıblığın üzü qara olsun
 181. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 182. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 183. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 184. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 185. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 186. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 187. İlk hesab dərsliyimiz
 188. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 189. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 190. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 191. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 192. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 193. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 194. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 195. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 196. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 197. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
 
Xəbər başlıqları
19-03-2018
19.03.2018 Neft ucuzlaşıb
18-03-2018
17-03-2018

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
1.6551 san