09:29 03 Fevral 2014
7642 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

    Mən bu məqalə ilə ilk dəfə 1992-ci ildə elmi işimlə əlaqədar arxivlərdə çalışarkən rastlaşmışam və bu yazının mahiyyətini "Novruz" qəzetinin (redaktoru yazıçı Cəmil Əlibəyov idi) 30.10.1992-ci il tarixli 40-cı (95) nömrəsində ədəbi və elmi ictimaiyyətin  diqqətinə çatdırmışam.
"Həyat" qəzetini vərərqləyirdım. 
Yerinə düşən qısa bir haşiyə."

   "Həyat" qəzeti Bakıda nəşr olunmuşdur.Bu,XX əsrin Bakıda nəşr olunan ilk Azərbaycan dillində çap olunan ilk mətbu orqandır.  Qəzetin  ilk nömrəsi 1905-ci il  iyunun 7-də çıxmışdır. Müdir və baş redaktoru Əhməd bəy Ağayev və Əl bəy Hüseynzadə idi. 1905-ci ildə qəzetin 131 nömrəsi çıxmışdır. 1906-cı iı 102-ci nömrədən sonra  qəzetə Əli bəy Hüseynzadə  tək rəhbərlik etmişdir. 1906-cı ildə qəzetin 194 nömrəsi  işıq üzü görmüşdür. 

Deməli, 131+194= 325 nömrə. "Həyat"ın  müasir əlifbamıza transliterasiya edilərək kitab  şəklində çap edilməsi  tariximizə əməli işlə verilən ən böyük xidmət olardı.Belə bir QƏZET KİTABININ nəşrinə mənəvi və maddi yardım edənləri  xalqımız heç zaman unutmayacaqdır.

  Əlbəttə, bunlar gəlişi gözəl sözlər deyil. Nə isə...

  "Həyat"ın 14 dekabr (cümə günü) 1905-ci il tarixli  118-ci nömrəsində  maraqlı bir yazıya rast gəldim.Bu,"Mürəttib M.Ə.R"imzası ilə yazılmış bir məqalə idi.Yazını birnəfəsə, böyük və ciddi maraqla oxudum, gizli imzanın kimə aid olmasını  vərəvud etməyə başladım. Vərəvud -Şirvan və Şəki zonalarında işlənən sözdür, "yoxlamaq,ölçmək,tutaşdırmaq" çəkmək,  mənalarına uyğun gəlir. Bu sözü çəkinmədən ədəbi dilə gətirmək olar.

   Ədəbiyyat və  mətbuat tariximizdə  gizli imzalardan istifadə etmək müxtəlif  məqamlardan irəli gəlir, kimi özünü şair və söz ustası kimi tanıtmaqdan ehtiyat edir, kimi oxucunu intizarda saxlamaq istəyir, kimi izi azdırmaq fikrinə  düşür. Məsələn,"Ziya" qəzetində "S" imzası  çox vaxt qəzetin baş məqaləsinin altında olurdu.Diqqətli oxucu onun qəzetin baş mühərriri və sahibi -imtiyazı Səid Ünsizadəyə aid olduğunu çətinlik çəkmədən tanıyırdı.   "Kürdəmir"dən " qeydi ilə verilən yol qeydlərinin  altındakı "M.B" imzasının  isə kimə aid olmasını  yazını çox diqqət və fəhmlə oxuyandan sonra başa düçmək olur. "M.B" əcnəbidir, ərəb dilini gözəl bilir, Şərq ədəbiyyatından xəbərdardır, bu yerlərdə məktəb və maarif məsələlərinə nəzarət etmək iqtidarına malikdir və s. 
                                                       
Şəxsən mən  işin içində olan bir mütəxəssis kimi bu imzanın kimə aid olmasını illərə arayıb axtarmışam."M.B" ədəbiyyatımızı  1868-ci ildə Avropada  -Almaniyanın Leypsiq  şəhərində çap etdirən, Peterburq Universiteində M.Topçubaşovun  və Mirzə kazım vəyin dərsliklərindən dərs keçən, Qafqaz Canişinliyində M.F.Axundazadə ilə bir yerdə çalışan Adolf  Petroviç  Berjedir. "B"-Berjedir. Bunu başa düşdük. Bəs imzanın əvvəlindəki "M"- nədir? 
   A.P.Berje (28 iyul 1828,Peterburq-31 yanvar 1896,Tiflis) Qafqazın və eləcə də Tiflisin ən ləyaqətli insanlarından biri kimi tanınırdı. Onun matəm mərasimi  Tiflisdə çox  böyük hörmətlə təşkil olunmuşdu.Adolf Petroviç Berjenin  düşmənləri yox idi, ona həsəd aparanlar isə çox idi. Mösyö Berje.... (Burada dayanıram).Kim? Müsyö Berje ? Bəli, Müsyö Berje!  Deməli, "M"-Müsyö,"B"- Berje... Müsyö - fransız sözüdür, müracit formasıdır. Rus alimləri öz alimlərinin sayını artırmaq üçün A.P.Berjeni  əslən alman olan rus şərqşünası kimi qələmə verirlər. Əslində Adolf Petroviç Berje  bizim meyarımızca,  milliyyətcə fransızdır.(Bəzi xalq və millətlərdə milli mənsubiyyəti anaya görə müəyyənləşdirirlər. A.P.Berjeni alman hesab edənlər,  yəqin ki, bu meyarı əsas hesab etmişlər).)  Onun atası  1805-ci ildə Fransadan Rusiyaya köçmüş, Peterburqda müəllimlik etmişdir. Pyotr Berje 1820-ci ildə   əsli Meklenburqdan olan  varlı bir qızla evlənir, onların bu izdivacdan  dörd oğlu,  bir qızı olur. Adolf  ailənin iknci oğludur. O, əvvəlcə Peterburq yaxınlığındakı QATÇİN  YETİMLƏR İNSTİTUTUNDA, sonra isə PETERBURQ UNİVERSİTETİNİN şərq fakültəsində oxumuşdur.1851-ci ilin dekabrında, atasının ölümündın 13 il sonra, Peterburqdan Tiflisə -Qafqaz Canişinliyinə işləməyə göndərilmişdir.  

"M.B"-nin işləmək məcburiyyətində qaldığı Şərqdəki canlı və çox işgüzar həyat yolu belə başlayır.(A.P.Berje Şərq ölkələrinin birində işləmək   istəyirdi.Məzunların işləməyə göndərilməsinə ciddi nəzarət edən Rusiya çarı I Nikolay isə onu  Rusiyanın Şərqinə-Qafqaza göndərir:  "Rusiyanınöz Şərqi var.Bu, Qafqazdır.  Qoy elə ora yola düşsün"
Necə deyərlər, ağa deyir, sür dərəyə,sürməlisən.

   Mən həmişə M.Ə.Rəsulzadədən danışanda  A.P.Berjeni, A.P.Berjedən danışanda  qeyri -iradi  M.Ə.Rəsulzadəni -mətbuat  və ədəbiyyat yolunda  böyük işlər görmüş  bu iki şəxsi xatırlayır, onların  fərqli və  ümumi həyat cizgilərindən söz açmalı oluram.

   Nə isə ..."Həyat"dakı  "Mürəttib M.Ə.R." kimdir?
  M.Ə.Rəsulzadənin  "Həyat" və "İrşad"dakı bəzi  məqaləkərinin  dil, üslub və ideyası  "M.Ə.R" -in   Məhəmməd Əmin Rəsulzadə olduğuna  bələdçilik edir, yol göstərir
.

                                                                            
                                                                            ***
                                                       
   
Mürəttib  M.Ə.R . Mətbəələrimizə dair("Həyat" qəzeti, 14 dekabr 1905 -ci il, № 118 ) 

  Bizim müsəlmanlar  hər bir cəhətdən geridə qalıb, bütün işləri binizam olan kimi,  mətbəələri dəxi binizamdır. Məsələn, hürufat xəzinəsini(qassəsini) alalım. Bunun adını müsəlmanca eşitmədiyimdən  özümdən ad qoyub "Hürufat xəzinəsi " deyirəm. Bu hürufat xəzinəsinə  mamalik ( məmləkətlər-N.N.)  islamiyyənin hər yerində  bir tövr degil. Məsələn, Bakı mətbəələrində qassələr bir tövrdür,Tiflisdə ayrı tövrdür.  Əgərçe tərzi  ilə yerinə tökülməyübdür, həmçinin içəri Rusiyada olan müsəlman  (qasə)ləri bir ayrı şəkildədir. Xorasanda isə, eşitdigimizə görə, özlərindən xuddur( özlərinə məxsusdur-N.N.). Orada bir növ (qassə ) qayırublar ki, tuli (uzunluğu-N.N.) bir sajından uzun  olub, eni də arşın yarımacan olan  və (qassə)nin gözləri  bir qarış  uzunluqda  və eni iki  barmaq enindədir. Və yenə Bakı mətbəələrinin birində  bir töbr (qassə) var ki,onu qədim zamanda Bakıda müsəlmani (qasə) olmayanda  bir nəfər mürəttib icad edibdür və  indiki kimi durur və qassədə  də o mürəttibdən başqa, heç kəs düzə bilməz.
   Bu səbəblərə görə hərgah bir mürəttib bu şəhərdən o biri şəhərə  və yainki bir
 məmləkətdən o biri məmləkətə keçsə, gərək ki, ac qalsın və yainki ac qalmasa da  bir aya kimi gərək qüvvəti- ləyamütə (əbədilik qüvvəsinə-N.N.) davam edüb, qassəni mütaliə edüb ögrənsin,sonra işləməgə başlasın.  
 
  Bir böylə    zamanda ki, cəmi xarici millətlərin  mürəttibləri şəhərlərdə özləri üçün  cəmiyyətlər təşxis (tanımaq-N.N.) verub ehtiyat səmərəsi yığıllar,tainki bikar vəqtlərdə ac qalmasunlar və bir şəhərdən  o biri şəhərə gedüb, özlərinə iş  tapanacan  o pul ilən güzəran etsünlər.
   Biz müsəlman mürəttibləri kar və kor  adamlar kibi dayanıb baxaruq, guya  heç bir adamlardan  degiliz.Qardaşlar, biz cəhalətimizdən  cəmiyyətlər təşkil edüb, ehtiyat sərmayəsini yığmaqdan  və xarici mürəttib  yoldaşlarımıza qoşulmaqdan ürkürük  isə, laməhalə (heç olmasa-N.N.)  öz qassələrimizi  tərtibə salaq  və  hamısını bir tövrdə edək, tainki bir qərib vilayətə gedəndə  ac qalıb, qeyrilərə  möhtac olmayaq və buna görə lazımdır ki, qassələrimizi  Osmanlı və  ya Misir qassələri  tərziylə edək, çünki onlar mətbəə işlərində  bizdən çərxdədirlər (yüksəkdədirlər-N.N.).Onların qassələri bizlərinkindən  səliqəlidir. O tövr qassələrdən  düzülən xətlər  bizlərinkindən  kökçəkdir. və düzülməsi də asandır.
  Mürəttib qardaşlar! Hər cəmaət, hər sinif sənətkarları öz hallarını  və güzəranlarını yaxşılaşdırmağa çalışırlar. Nə üçün gərək biz çalışmayaq? Məgər bizə insanlıq lazım degil? Məgər biz insan degiliz? Çalışmaq lazımdır. Baxmaq  ilən heç  zad olmaz.
    Və bir də bizim bəzi müsəlman mürəttiblərimizin əqidəsi bunadır ki, şagird ögrətmək lazım degil, çünki onlar sonra gəlib bizim çörəgimizə  guya  mane olarlar.
   Bilmək olmayır ki, bunlar bu əsri görməyirlər, bu elmin tərəqqisini  və çap işinin artmasını başa düşməyirlər  və yainki özlərinin  dünya uzunu yaşamalarına inanırlar?
   Xaricilər bizim dilimizin mürəttibligindən çörək yeyirlər.
(Bu yerdə yadıma "Əkinçi"nin nankor, sası dinli  çuğulçu, söz aparıb söz gətirən mürəttibi düşür. Bəlkə də M.Ə.Rəsulzadə  onun nanəcib obrazını yaratmaq istəmişdir-N.N.).  Amma biz  öz milltimzin balalarına   (bildiyimizi -  əlavə mənimdir-N.N.) ögrətmək istəməyirüz, tainki onlar da  çörək yesinlər.

   Mürəttib M.Ə.R.

   
İdarədən: ("idarə" deyəndə burada müdir və baş mühərrir Əli bəy Hüseynzadəni başa düşmək lazımdır-N.N.).
   Müsəlman mürəttibligi sənətinin də tərəqqisi lazımdır.Bu 
da cəmiyyət və üzviyyat (orqanizasiya-izahat 
"M.Ə.R"indir-N.N.)ilə olur.  Əvvəllər hər şəhərin mürəttibləri  yerli bir cəmiyyət təşkil edirlər və bu cəmiyyətlərdə  öz nəvaqislərini (nöqsanlarını-N.N.)  mövqeyi-müzakirəyə qoyarlar.İkmal (tamamlama,bitirmə,mükəmməlləşdirmə-N.N.) çalışırlar. sonra bir ölkənin, Qafqazın, məsələn müxtəlif  bəladidindən (bəla görmüşündən-N.N.)  iki-üç ildə bir kərə vəkilləri bir şəhərə yığıb, məşvərət edərlər.... sonra işi  daha  böyüdüb beynəlmiləl bir islam mürəttib konqresi  dəvət edərlər... O  vəqt qassə də və sair ehtiyaclar da yoluna girər!... Anladınızmı?" 


                             ***
Hörmətli oxucular, "İdarədən" qeydləri Əli bəy Hüseynzadənin M.Ə.R-in qaldırdığı problemlərin vacibliyi ilə həmrəylik nümayişidir.Əli bəy Hüseynzadə M.Ə.R-in açıq deyə bilmədiyi sözləri kiçik bir qeydlə açıqlayır.Başa düşdünüzmü?

      Nazim Nəsrəddinov.
       03.02.2014-cü il.

                                   Ədəbiyyat
  1.Mürəttib M.Ə.R.  Mətbəələrimizə dair.
          "Həyat" qəzeti,14.12.2014-cü il, №  118.  
  2.Nazim Nəsrəddinov.  Mətbəələrimizə dair.
           "Novruz" qəzeti,30.10.1992-ci il, 
№  40(95). 
  3.В.Г.Дмитриев.Скрывшие свое имя.
            Издательство.  Наука. Москва -1977 г.
  4.Nazim Axundov.Azərbaycanda  dövri mətbuat. 
        Azərbaycan SSR Elmlər Akademiyası nəşriyyatı.Bakı, 1965.
  5.Nazim Nəsrəddinov.  Siz kimsiniz, müsyö Berje?
        "Ana sözü "jurnalı, 1995-ci il, №1-6, səh.47-48.

Müəllifin digər yazıları

 1. Akademiklər,Sİzlər əruzu bilirsinizmi?
 2. Dövlət himnimizin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavaddırmı?
 3. Atamın şəkli
 4. Türk dünyasının ən böyük nazimlərindn birinə- Seyid Əzim Şirvaniyə (1835-1888) ölümündən 130 il sonra xitab
 5. "Tərcüman"qəzetini türk dünyasına tanıdan ilk türkdili jurnal yazısı
 6. "Kəlilə və Dimnə"də ( "Hümayunnamə"də) öyüd , nəsihət və deyimlər
 7. Atamın müəllimi Cəmo bəy Cəbrayılbəyli və onun "Cəmo C" təxəllüsü ilə yazdığı şeirlərindən biri - "Sənsən"
 8. Dağıstanlı Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari (1834-1910) və Azərbaycan
 9. "Dırnaq"dan "mötərizat"a və yaxud...
 10. Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı İsmayıl Məmmədovun 366 yarpaqlı 2018-ci il təqvimi çap ediləcəkmi...
 11. Qara qoçun nağılı
 12. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki...
 13. Yenə də "Türkische Lesestoffe....Leipziq. 1916" türkdilli latın qrafikalı kitabından söz açırıq ki, bilməyənlər də nəyisə bilsinlər
 14. Avropa da, Amerika da türk atalar sözlərini oxuyur
 15. Məktəb, məktəb , yenə də məktəb... Özü də gələcəyin məktəbi
 16. Qaranlıqdan Alatoranlığa gedən vaxtın deyimləri
 17. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi kimdir?
 18. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım haqqında nə bilirik?
 19. Tarixçilərimizin dərsliklərdə jurnal adı ilə öyrətdikləri "İŞIQ" QƏZETİ (1911-1912)
 20. Qafqazın Baş Rəisi Knyaz Dondukov-Korsakova (1820-1893) hədiyyə olan dərsliyin bir sıra məqamları və son səhifələrindəki nəsihətlər
 21. Türk dostumun təhsil nazirimizə göndərdiyi bir məktub və yaxud...
 22. Öyüdlərim, pəndlərim, nəsihətlərim....
 23. Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq uğurlu poetik nümunələr və yaxud...
 24. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 25. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 26. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 27. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 28. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 29. Nüktələr və nöqtələr....
 30. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 31. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 32. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 33. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 34. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 35. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 36. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 37. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 38. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 39. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 40. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 41. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 42. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 43. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 44. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 45. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 46. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 47. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 48. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 49. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 50. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 51. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 52. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 53. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 54. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 55. Doğma yurdun qış lövhələri...
 56. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 57. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 58. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 59. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 60. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 61. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 62. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 63. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 64. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 65. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 66. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 67. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 68. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 69. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 70. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 71. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 72. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 73. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 74. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 75. Təbrizdən kənd məktubları
 76. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 77. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 78. Dünya yaman dünyadır
 79. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 80. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 81. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 82. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 83. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 84. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 85. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 86. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 87. Göz görür,ağıl kəsir....
 88. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 89. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 90. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 91. Mənim nəğməli bibim - Foto
 92. Sən yazmasan,mən yazaram
 93. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 94. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 95. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 96. Qulam Məmmədli-120
 97. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 98. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 99. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 100. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 101. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 102. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 103. SÖZ KİMİNDİR?
 104. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 105. Mənim dualarım
 106. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 107. Təzadlar, ay təzadlar....
 108. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 109. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 110. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 111. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 112. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 113. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 114. Testdən qəsdən danışmırıq
 115. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 116. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 117. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 118. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 119. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 120. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 121. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 122. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 123. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 124. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 125. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 126. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 127. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 128. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 129. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 130. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 131. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 132. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 133. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 134. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 135. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 136. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 137. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 138. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 139. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 140. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 141. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 142. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 143. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 144. Bu yaz bir başqa yazdır
 145. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 146. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 147. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 148. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 149. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 150. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 151. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 152. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 153. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 154. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 155. Dərgahdan başlanan yol
 156. Fikrin ifadə formalarından biri
 157. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 158. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 159. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 160. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 161. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 162. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 163. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 164. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 165. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 166. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 167. "Əkinçi" qəzeti-140
 168. Mustafanın Çanakkala məktubu
 169. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 170. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 171. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 172. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 173. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 174. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 175. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 176. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 177. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 178. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 179. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 180. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 181. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 182. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 183. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 184. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 185. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 186. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 187. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 188. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 189. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 190. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 191. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 192. Kasıblığın üzü qara olsun
 193. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 194. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 195. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 196. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 197. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 198. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 199. İlk hesab dərsliyimiz
 200. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 201. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 202. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 203. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 204. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 205. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 206. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 207. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 208. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 209. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
Atamın şəkli
09:51 15.04/2018
 
Xəbər başlıqları
19-04-2018
19.04.2018 Neft bahalaşıb
18-04-2018

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
1.8485 san