09:16 02 Mart 2016
2588 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Açar sözlər-pedaqoji yazılar, soyad qanunu, bilimsəl psixologiya, Xəlil Fikrət

 1923-26 cı illərdə Azərbaycan Xalq Maarif Komissarlığının xətti ilə Türkiyədən Bakıya - yeni Respublikanın cümhuriyyət dövründə yaradılmış ali məktəbində, eləcə də digər tədris müəssisələrində işləmək üçün Türkiyədən Nəriman Nərimanovun  tapşırığı ilə bir neçə türk eğitimçisi dəvət olundu. Onlardan biri də Almaniyada təhsil almış, Türkiyənin ilk ali təhsilli psixoloqu, pedaqoqu Xəlil Fikrət idi. O, sonralar "hər türkün türklüyünü bildirən adı olmalıdır" fikrinə rəvac verən 21 iyun 1934-cü il tarixli 2525 saylı Türkiyə Soyadı Kanununun qəbulundan sonra KANAD soyadı ilə tanınmışdır.

 Xəlil Fikrət 1892-ci ildə indi Yunanıstana aid olan Serficedə anadan olmuş, ilk və orta təhsilini orada aldıqdan sonra 1910-cu ildə Almaniyaya göndərilmiş, Berlin və Leypsiq  universitetlərində fəlsəfə üzrə ali təhsil almışdır. O, 1917-cü ildə Leypsiq Universitetində dünya şöhrətli pedaqoq  İ.H.Pestalaossinin (1746-1827) həyat və yaradıcılığına aid elmi əsəri ilə doktorluq mərtəbəsinı yüksələrək Türkiyəyə qayıtmışdır. Bakıda işləyərkən o, hələ yalnız Xəlil Fikrət idi, daha doğrusu, Azərbaycan yazısı ilə adı və soyadı XƏLİL FİKRƏT yazılırdı və onu belə də tanıyırdılar.  Mənə elə gəlir ki, Xəlil Fikrət haqqında Avropa arxivlərinin kataloqlarında bu görkəmli pedaqoqa aid materialların az görünməsi elə ən çox bu soyad məsələsi ilə ilgilidir.
   Xəlil Fikrət  ali məktəbdə dərs deməklə yanaşı , həm də Xalq  Maarif Komissarlığında  məktəbəqədər tərbiyə şöbəsinə müdirlik edirdi. O, Azərbaycan  dilində  məqalələr yazır, ilk böyük kitabını nəşrə hazırlayırdı.
  Əvvəlki yazılarımın birində  yazmışdım ki,Xəlil Fikret ilk kitabını hələ 1916-cı ildə   Almaniyada universitet tələbəsi olarkən  öz müəllimi Hans Stumme (1864-1936) ilə  birlikdə  çap etdirmişdir (3).
  "Türkische lesestoffe..." adlanan bu  kitabdakı matetiallar  türk və alman dillərindədir. Kitabın əsas hissələrinin   Xəlil Fikrət  tərəfindən yazılması heç kəsdə şübhə doğurmur. Xəlil Fikrət türk dilini kitablardan öyrənməmişdi. Türk dili onun ana dili idi. Kitabdakı "Zurub-i-emsallar" ( ata sözləri-N.N.), lətifələr,  "Çanakkaladan bir   türk askerinin mektubu"  başlıqlı, sərlövhəli yazıları  türk oğlu türk yaza bilərdi.  Hans Stumme latın qrafikalı bu kitabın  yazılmasının ideya müəllifi kimi daha önəmli görünür. 
  Kitabin girişinin imzalama tarixi  (yanvar,1916) göstətirir ki, "Türkische Lesestolffe ..." nin yazılma tarixi onun çap tarixindən xeyli əvvələ -1915-ci ilə aiddir. Bu kitab Haldun Cezayiroğlunun çox doğru olaraq göstərdiyi kimi, latın qrafikalı ilk kitablardandır ( 2 ).Yeganə məsələ , hələ  həllini   tapmayan  yeganə  məsələ,  bu xəttin  müəllifinin  kimliyidir.
Kitabın çalışmalar və mətnlər olan hissəsində ( səh. 4-31)  cütrəqəmli səhifələr (4,6,8,10, v. s.) ərəb yazısı, təkrəqəmli səhifələr isə ( 5,7,9,11 və s.) isə xəttatı məlum olmayan müəllifin yazdığı latın qrafikası ilədir.
  Xəlil Fikretin 1916-1923-cü ilədək- Bakıya gələnədək yazdığı yazıları Türkiyədə axtarmaq lazımdır. Heç cür inanmaq olmur ki, o, bu illər ərzində  elmi, elmi-metodoloji yazı yazmasın. Bakıya gələn Xəlil Fikret  burada , eləcə   də   Azərbaycanın  əyalətlərində  nəşr olunan  əksər qəzet  və jurnallarda  maraqlı yazıları ilə çıxış etmişdir  (2).  "Maarif və mədəniyyət "jurnalının 1923-cü ilə aid bir neçə nömrəsində (N 10,11,12 ) onun  "Sənət" başlıqlı silsilə məqalələri çap olunmuşdur. 
  Xəlil Fikrətin "Yeni məktəb","Bilgi", "Maarif işçısi" və sair mətbu orqanlarındakı məqalələri Türkiyə alimlərinə , məncə,   tanış deyil. Hər halda Türkiyə alimlərinin tədqiqatlarında bu  yazılardan söhbət açılmlr. Onun bu mətbu orqanlarındakı yazılarının bir  neçəsinin adını  məlumat və axtarış və çözələmələrə açar kimi  sadalayırıq:  "Gənc müəllimlərə tövsiyələr","Çocuqları tanımağın əhəmiyyəti",  Gənc nəslin tərbiyəsi nə tələb edir?", "Hötenin şəxsiyyəti və "Faust" ilhamları", "Höte və həyatı", "Faust", "Öz-özünü idarəsi haqqında bir neçə söz", "Türkcə tədrisatın vəzifələri", "Türkcə tədrisatda sərfü nəhv məsələləri"   və  s.
 Xəlil Fikrətin ən maraqlı   Bakı məqalələrindən  biri  Bakıda çap olunan  "Yeni məktəb " jurnalının  1925- ci ildəki  1-2   qoşa   nömrəli   sayının   117-124-cü  səhifələrində  yerləşdirilən  "Doktor  Deqroli" ("Jean-Ovide Dekroly" və ya  jurnaldakı   yazınının ilk səhifəsində  ərəb qrafikalı yazının içərisindəki kimi - DR DECROLY  kimi oxuya bilərsiniz-N.N.) məqaləsidir (1).
 Yazının  "Yeni məktəb" məcmuəsində çap edilməsi heç də təsadüfi deyildi. "Yeni məktəb" Azərbaycan Respublikası   Xalq   Maarif  Komissarlığının orqanı idi.  Jurnala  rəsmən maarif   komissarı    Mustafa   Quliyev (1893-1938 ) redaktorluq  edirdi.  Mustafa Quliyev   jurnalın  ətrafına ciddi, səriştəli, peşəkar  aydınları toplamışdı. Onlardan İsmayıl Hikmət, Xəlil Fikret,  Taninçi Mühiddin  Birgen  türk ziyalıları idi. Onlar  M.Quliyevin  əqidə və məslək dostlarından idi.
 "Yeni məktəb"  məcmuəsi haqqında "Azərbaycan məktəbi" jurnalında  bir-iki yazı yazılsa da, bu mətbu orqanın təqqiqi hər iki ölkənin-Türkiyə və Azərbaycanın eğitim tarixi üçün maraqlı materiallar verə bilər  (4).
  Xəlil Fikret in   "Yeni məktəb"dəki   "Doktor Decroli"  məqaləsindən hiss  olunur ki, o, elmi oçerkinin qəhrəmanını yaxşı tanıyır.
 
   Dr  Decroli  (1871-1932)  Belçikalı  eğitimçi və psixoloq,  bilimsel psixologiyasının qurucularından biridir. O, 1901-cü ildə  "sapkın çocuklar "  üçün məktəb açmış,  çoxlarının çəkindiyi, ehtiyat  etdiyi  çətin bir  eğitim fəaliyyətinə başlmışdır. Onun 1907-ci ildə  yaratdığı başqa bir okul isə  zehincə    əngəlli çocuklara xidmət edirdi. 
   Doğulduğu     RONSE   şəhərindəki məktəblərdən biri 61 yaşında dünyadan köçən  məşhur pedaqoqun -Deqrolinin  adını  daşıyır.                                 
    
    Yeri gəlmişkən qeyd  edək ki,  Xəlil Fikretin Bakı və Şəki mətbuatında, elmi   məcmuələrdə dərc olunan yazılarının bir neçəsi- eğitim  tarixinə, pedaqoji fəaliyyətə aid olan yazıları  , eləcə də   "Doktor  Deqroli ( " Dr  DECROLY" ) onun  1926-cı ildə  Bakıda  "Azərnəşr"- dövlət nəşriyyatı tərəfindən nəşr olunan  "Tərbiyə  və tədris tarixi" adlı kitabına yerləşdirilmişdir. Maraqlıdır ki,  Xəlil  Fikret  sonralar "Tədris və tərbiyə tarixi" kitabına daxil etdiyi elmi oçerklərin,  risalələrin hamısını  elmi  və metodiki jurnallarda   yazının başlığından sonra mötəriuzə içərisində   "Tədris və tərbiyə tarixindən bir yapraq"  qeydləri ilə vermişdir.

"Doktor  Deqroli " ( Dr Decroly" ) məqaləsinin ilk səhifəsinin ətək  yazısında idarənin (redaksiya-N.N.) belə bir qeydi verilmışdir :  *) Bu məqalə ğeyri- təbii çocuqların  tərbiyəyi  xüsusunda  əldə edilən müsbət  təcrübə və nəticələri  göstərdigindən  bunun ilə uğraşanlar  üçün bir  material  sifətilə dərc olunur.
  Xəlil Fikret   məqaləsini  "XX əsrin   pedaqoqları arasında  böyük bir əhəmiyyət qazanan  və yaratdığı müəssisə ilə  körk  ( bəlkə də  "kərn"  oxunmalıdır-N.N.) tədris  və körk tərbiyə cəhətindən böyük  müvəffəqiyyətlər qazanaraq, bütün dünyada  ismi  eşidilən  şəxsiyyətlərdən biri     Doktor   Deqroli    (DR Decroly)dir "   cümləsi ilə başlayır.  
   Məlum olur ki, məşhur pedaqoqun açdığı məktəb Belçikada ermitajdadır. Onun Birinci Cahan Müharibəsindən əvvəl  açdığı məktəbdə  sağlamlığı normal olan uşaqlar  oxuyurdular.  Bu məktəblə yanaşı , şəhərdə  zehni   cəhətdən əngəlli olan uşaqlar üçün  ( normal olmayan çocuqlara   məxsus)  digər bir məktəb də var  idi. Doktor   Deqroli   hər iki məktəbdə uzun  müddət  çalışmışdır.  
  Xəlil Fikret   məşhur  pedaqoqun  yaratdığı məktəbi nəzərdə tutaraq, Fransanın maarif naziri Ferriye istinadən yazır ki, Deqroli  bütün dünya üçün  diqqətəşayan  bir şah əsər  vücudə gətirmişdir. 
    Deqrolinin  yaratdığı uşaq müəssisəsi    ümumi müharibəyə görə müvəqqəti olaraq öz fəaliyyətini dayandırır.Məktəb Birinci Cahan Müharibəsi bitdikdən sonra yenidən fəaliyyətə başlayır. 
   Xəlil Fikrətin  adını çəkdiyi  Ferri haqqında bir çeçə söz demək istəyirəm. J.Ferri ,  tam şəkildə  JÜL FRANSUA KAMİL FERRİ (1832-1893) iki dəfə -1880-1881 -ci  və   1883-1885-ci  illərdə Fransanın Baş naziri,  XIX əsrin sonlarında   isə maarif   və incəsənət naziri olmuşdur.   Ölümündən  3 il sonra doğma şəhərində  Jül  Ferrinin şərəfinə - vaxtilə ölkənin baş naziri , maarif  və incəsənət naziri  olan  ləyaqətli vətəndaşın  şərəfinə əzəmətli adidə ucaldılmışdır.
 Ferrinin  təşəbüsü ilə Fransanın təhsil sistemində,  ələlxüsus  ibtidai təhsildə bir sıra dəyərli  qanunlar qəbul edilimişdir.
   
   ***Yenidən  Doktor  Deqroliyə  qayıdırıq.

   Doktor Deqroli müəssisəni meydana gətirəndən sonra  bir sıra  böyük  şəxslərdən ilham alır : Con Devrey, Qrenvill Stenli Holl, Kirx Patriq.
   Deqroli  bunları  tədqiq və tətəbbö  (ətraflı öyrənmə-N.N.) etmiş , onların fikirlərinə  istinadən,qüsurlu uşaqlar  üçün xüsusi  metodlar vücudə gətirmişdir. 
     Deqroli qeyri - təbii   (zehniyyətcə əngəlli olan  -N.N.) çocukların  yavaş addımlarla  irəlilədikləri  yerlərdə ,   təbiilərin dəxi səri ( sürətlə-N.N.) addımlarını  təsbit etmişdir   (sabitləşdirmişdir-N.N). Yəni  qeyri -təbii çocuklar  bir qabiliyyət məsələsini  müəyyən bir müddət  zərfində  bürüməglə  müvəffəq olurlarsa, eyni məsafənin təbii  çocuklar tərəfindən  səri olaraq qət edilməsi üsullarını  araşdırmışdır.
 Müvəffəqiyyət o qədər böyükdür ki, ğeyri-təbii çocuklar təbii və normal olan  çocukları keçmişlərdir. Hər kəs buna bir möcüzə  nəzərilə baxırdı. Halbuki möcüzə ,səbr , həlim və nüfuz   nəzərdə idi. Ondan sonra Deqroli  bulduğu  üsulları , təbii   çocuklara  tətbiq etmənin  mümkün olub-olmadığını araşdırır , normal çocukların  məsafəni   daha çapuq qət elədikləri  şübhəsizdir, təcrübə yapılır və əldə edilən təcrübə cəmən xariqüladə   olur.
O dərəcədə ki, hər növ çocuklarda , yəni  kərk (istər-N.N.) xəlq  və  kərk digər  təbəqədən olan  çocuklarda   böyük   müvəffəqiyyətlər əldə edildi, zəkaları canlandı , elm və fənni təmamən   qavramaq   meyili oyandı, hətta  həyatın   və ümumi  hərbin  qarşılarına  çıxardığı  məsələləri  həll edəcək qədər  bir elmi səviyyə  meydana gəldi.
  Bu məktəbdə qız və erkək  çocuklar  müxtəllətdir (ayrıdır-N.N.) və şikayəti mucəb (zəruri-N.N.) şeyə təsadüf etmək   şöylə dursun ,  müxtələt  tərbiyədən  faidəli  nəticələr  əldə edildi.
  Xəlil Fikretin məqaləsində Deqrolinin istifadə etdiyi   ƏLAQƏ   və   MARAQ üsulundan danışılarkən   maraqlı fikirlər söylənilir : "Əlaqə   iki   tövrlüdür. Bir qismi   həqiqi və istənilən əlaqədir ki, fəaliyyəti meydana gətirən  və onu təhrik edən  əlaqədir. Bir də (qapris) və zövqdən ibarət  əlaqədir ki, bu, əlaqənin fəna qismidir.
Ğayə ,əsridir   (sıxma,basma) və canlıdır.Üç növ ğayə  vardır ki, əsas etibarilə bunlar  bir vəhdət təşkil edirlər  : 
  birincisi, bu gün  və yarın üçün  hər şeydən əvvəl  insan yetişdirmək -həyati vəzifələri  və  zərurətləri  inkişaf etdirmək  ğayəsidir ;
   ikincisi, zehni və bədəni fəaliyyətləri  inkişaf etdirmək ğayəsidir.Çocuğun oyun əsnasında psixolojisinin  tədqiqindən  toplanan məlumat  buna əsas olmalıdır".

  Xəlil Fikrətin      "Doqtor    Deqroli ( Dr Decroly) " məqaləsi  pedaqoji    fikir   tarixini , şagird və tələbələrin  fərdi- psixoloji  dünyasını  öyrənmək baxımından bu gün də  maraqlı   və   dəyərli  olan, insanlığa xidmət edən əsərlərdəndir.

                                   


                     İstifadə olunmuş ədəbiyyat1.   Xəlil Fikrət.                                                 "Doqtor Deqroli". 
                                                                 "Yeni məktəb" məcmuəsi , 1925, N 1-2, səh.117-124.

2.    N.Nəcəfov,
       N.Nəsrəddinov.                                         "Yeni məktəb" məcmuəsi" ,
                                                                   "Azərbaycan məktəbi" jurnalı, 2009,N 2,səh.107-113.

 3.   Haldun Cezayirlioğlu.              Türkçe , Latin  Harflariyle ilk kez 1916 Yılındamı yazıldı?
                                    (Turkish ?Latin Letters  Written for the First Timein 1916?.
                                                          Haldun     Cezayirlioğlu  Kolleksiyon,    06  aralık 2011.

4..  Nəsrəddinov Nazim.                                Halil Fikretin Bakı və Şəki yazıları.

                                              "Haldun Cezayirlioğlu Kolleksiyon",       04 aralık 2011.


Müəllifin digər yazıları

 1. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 2. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 3. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 4. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 5. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 6. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 7. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 8. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 9. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 10. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 11. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 12. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 13. Təbrizdən kənd məktubları
 14. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 15. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 16. Dünya yaman dünyadır
 17. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 18. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 19. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 20. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 21. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 22. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 23. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 24. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 25. Göz görür,ağıl kəsir....
 26. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 27. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 28. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 29. Mənim nəğməli bibim - Foto
 30. Sən yazmasan,mən yazaram
 31. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 32. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 33. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 34. Qulam Məmmədli-120
 35. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 36. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 37. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 38. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 39. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 40. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 41. SÖZ KİMİNDİR?
 42. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 43. Mənim dualarım
 44. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 45. Təzadlar, ay təzadlar....
 46. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 47. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 48. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 49. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 50. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 51. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 52. Testdən qəsdən danışmırıq
 53. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 54. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 55. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 56. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 57. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 58. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 59. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 60. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 61. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 62. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 63. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 64. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 65. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 66. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 67. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 68. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 69. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 70. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 71. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 72. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 73. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 74. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 75. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 76. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 77. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 78. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 79. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 80. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 81. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 82. Bu yaz bir başqa yazdır
 83. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 84. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 85. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 86. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 87. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 88. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 89. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 90. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 91. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 92. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 93. Dərgahdan başlanan yol
 94. Fikrin ifadə formalarından biri
 95. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 96. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 97. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 98. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 99. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 100. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 101. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 102. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 103. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 104. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 105. "Əkinçi" qəzeti-140
 106. Mustafanın Çanakkala məktubu
 107. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 108. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 109. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 110. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 111. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 112. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 113. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 114. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 115. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 116. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 117. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 118. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 119. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 120. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 121. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 122. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 123. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 124. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 125. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 126. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 127. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 128. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 129. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 130. Kasıblığın üzü qara olsun
 131. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 132. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 133. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 134. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 135. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 136. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 137. İlk hesab dərsliyimiz
 138. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 139. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 140. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 141. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 142. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 143. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 144. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 145. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 146. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 147. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
 
Xəbər başlıqları
18-10-2017
17-10-2017
17.10.2017 Qubaya qar yağdı
17.10.2017 Neft ucuzlaşıb

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
1.3301 san