09:05 25 Sentyabr 2017
2499 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

24 sentyabr- İ.Qasprinskinin ( 21 mart1 851- 24 sentyabr 1914 )  anım  günüdür


İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu  türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası və yaxud "Ziya" qəzeti  27 dekabr 1879-cu il tarixli 4-cü nömrəsində nədən yazırdı? 


 Əvvlcədən deyək ki, bu nömrə qəzetin ikinci sənəsinin (ilinin) 4-cü nömrəsidir.  "Ziya"nın tarixi ilk dördüncü nömrəsi 1879-cu il fevralın 15-də çıxmışdır. Bu nömrənin baş məqaləsi  məzkur nəşr orqanının imtiyaz sahibi  olan Səid Ünsizadənin maarifçilik dünyagörüşünü əks etdirən  "Uşaqlarımıza təlim və tərbiyə vermək barəsində" adı ilə çap olunan yazıdır.

Bu məqalədən öyüd və nəsihət xarakterli bəzi fikirləri,metodiki istiqamətləri  oxuculara çatdırırıq.
1.Allah-təala bizə  oxumaq və yazmaq nemətini və təlim və tərbiyə qabiliyyətini əta edibdir.
2.Bu zəmaədə mülk və millətin tərəqqisi elm və mərifətə,müxtəlif dillərə arif olmaqdadır.
3.İndi neçə dil bilmək lazımdır  və məktəb və mədrəsələrimizdə nə qaidə ilə gərək dırs oxunsun?

 Səid Ünsizadə "Ziya"nın sonrakı nömrələrində də  məktəb və maarif məsələlərini ən ümdə məsələ kimi oxucunun diiqətinə çatdırırdı. Yerlərdən S.Ünsizadənin tərəfdarları Tiflisə- "Ziya" qəzetinin idarəxanəsinə öz fikir və düşüncələrini əks etdirən yazılar göndərirdilər.Belə müəlliflərdən Şamaxıdan S.Ə.Şirvanini,Şuşadam Ağamirzadəni,Tambov Quberniyasından M.H.Əlqədarini,Göyçaydan İsmayıl Nazirzadəni,Tiflisdən müfti  Əbdülhəmid Əfəndizadəni,şeyxülislam Əhməd bəy Hüseynzadəni, şərqşünas Adolf Petroviç Berjeni, Nuxadan İsmi Sədrəddinbəyovu və başqalarını göstərmək olar.

Yerlərdən Ziyaya məktub göndərən müxbirlərdən biri də  sonralar türk mətbuatında əzəmətli işlər görən Bağçasaray şəhər məclisinin sədri İsmayıl Mirza(İsmayıl bəy Qasprinski idi. Onun  "Ziya" qəzetində çap olunmuş ilk məqaləsi  "Bağçasaraydan göndərilən məktub" adlandırılır. Bu yazı haqqında  ilk   məlumatı dünyanın türkdilli oxucularına biz çatdırmışıq.

Faidədən xali olmadığı üçün həmin yazını yenidən oxucuların mütaliəsinə istiqamətləndiririk.

                                    "Bağçasaraydan göndərilən məktub

   Məlumdur ki, Rusiya dövləti içərisində olan  millətlər, məsələn ...,polyaq, latış, yəhudi və ğeyri çoxdan bərü kəndi lisanında ğazetalar və ədəbiyyata dair qeyri şeylər peyda etmişlər.  İki-üç milyondan ibatət olan Rusiya tatarları ədəbiyyatsız və dəxi  bir ğazetəsiz  olduqları çox təəccübdür.

   Ğazeta- millətin lisanıdır. Ğazetələr  millətə  mühafiz ola bilürlər. Ticarət və hansı səlahiyyət  (bir işi görməyə səllahiyyəti və hüququ olma-N.N.) sırasında (cərgəsində) yol göstəricisi ola bilürlər. Millətin  aqilinə(əqlinə) və fikrinə inayə (kömək-?)  ola bilürlər. Qısası, ğazetəsiz, və kitabsız millət  sağır (kar)  və dilsiz adama bənzər. Bu halda tatar lisanında  "Ziya" ğazetəsi  nəşr olunması pək(çox) faidəli,iftixarlı iş olduğundan  ziyadəsilə xoşnud olduq. "Ziya" ğazetəsinin gündən-günə ilərü(irəlü)  getməsini istəriz(istəyirik)  və məmnun ediriz .Bundan sonra  bəz-bəz "Ziya" qazetəxanəsinə məktub və ğeyr kağızlar  göndərilməgini  kəndimizə borc ediriz. Bu  dəfə tərəfi-əhvalımızdan sual  olunur isə  həmd olsun bu sənə (bu  il- N.N.) Qırım  bərəkatı  ("bərəkət" sözünün cəmidir-N.N.)pək əla olmuşdur.  Əkin,meyvə, düxan (burada "tütün" mənasındadır- N.N. ) gözəl olub. Cümlə ticarət  pək  sırasındadır.Buğda  çox  oldusa da , qiyməti  çox bahalıdır. Şöylə ki, puti   on beş mənata satılmışdır. Hal bu isə xəlqlər karlı olduğundan  şimdilik  zəhmət  çəkməyürlər.

Bağçasaray şəhr məclisindən 

İsmayıl Mirza" ( "Ziya" qəzeti, 7 noyabr 1879-cu il,N 42)

 

 

İsmayıl Mirza "Ziya" qəzetinin ən fəal oxucularında və yazarlarından biri idi.Qəzetin sonrakı nömrələrində də onun imzalı və imzasız yazılarına rast gəlirik. "Ziya" йэяуеш (25.01.1879-26.06.1884,Tiflis ) bir çox  türk yazarlarına,
o cümlədən İsmayıl Mirzaya təcrübə məktəbi idi.Təsadüfi deyil ki,İsmayıl bəy ibn Mustafa 1881-ci ilin mayında "Ziya" qəzetinin mətbəəsində nəşr etdirdiyi "TUNĞUC" jurnalının birinci səhifəsində Səid Ünsizadənin maarifçilik fəaliyyətini çox yüksək qiymətləndirmiş,bir növ qələm dostunu mətbuatımıza yuxarıdan baxanlardan qorumuşdu,  onlara  bir növ  yerlərində dinc oturmaq xəbərdarlığı   etmişdi.

İndi keçək əsas mətləbə. Oxucuları demək istədiyimiz mətləbdən hali etmək üçün qəzetin bir nömrəsinin  biblioqrafiyası ilə tanış edək.Araşdırma üçün qəzetin ikinci sənəsinin 4-cü nömrəsini vərəqləyirik.

"Ziya"nın 27.12.1879-cu il tarixli nömrəsində nədən danışılır,nəyə işarə edilir,hansı məsələlər qabardılırdı?

4 səhifəlik bu nömrədə qəzetin tarixi hicri və miladı təqvimlərin tarixləri ilə  göstərilmişdir. "Ziya"nın bu nömrəsi  islami təqvimin 1297-ci il məhərrəm ayının 25-də çap olunmuşdur ki,bu da miladi tarixlə 1879-cu il dekabr ayının 27-nə uyğundur.Qəzetin imtiyaz sahibi Səid Ünsizadə, müdir və mühərriri isə Cəlal Ünsizadədir (Cəlal Ünsizadə Səid Ünsizadənin ortancıl qardaşıdır-N.N.). Qəzetin   idarəsi  Tiflisdə Vorontsov küçəsində Ağaələsgərin 
35 nömrəli xanəsində yerləşir. "Ziya"  həftədə bir dəfə təb olunur.

Qəzetin loqosunda iki sünbül arasında  "Ziya" sözü ,onun altında isə ilk sənəsinin(ilinin ) tarixi islam təqvimi  ilə 1296 rəqəmi verimişdir.Yeri gəmişkən qeyd edək ki,  "Ziya"nın ilk nömrəsi 1296-ci il səfər ayının 14-də çıxmışdır ki,bu da miladi təqvimin  25 yanvar 1879-cu il tarixinə uyğundur.

Nömrənin birinci səhifəsində çap olunmuş materialların mündərəcatı verimişdir.

!.Teleqrafnamələr

2.Məmləkət əhvalatı

3.Paytaxt qəzetlərinin tazə xəbərləri
4.Ovraq və məkatib ( Vərəqlər və  yazışmalar -N.N.)

5.Elan.

 Teleqraf xəbərlərinin sayı15-dir. Bunlardan 4-ü Peterburqdan, 2-si İstanbuldan,  2-si Madriddəndir.Burada Paris və Vyanadan  alınan teleqraflar da  yerləşdirilmişdir. Bəzi tleqraflar qəzetə ehtiyatla  verilmişdir:

"İstanbul.12 dekabr. Standart qəzetəsində xəbər verilən əhvalat ki,Prizrində əhali qiyam edib,iki kəlisa və bir neçə xristian evlərini yandırıb və qarət ediblər.Bu xəbər doğru degildir".

Nömrənin ən maraqlı qəzet təcrübəlrindən biri budur ki, iri materiallar "Ziya" başlığı altında şərh olunur. Qəzetdə "Ziya"ya göndərilən bəzi məktublar da burada işıqlandırılır.Məsələn, " keçən ayda Qırım müftisinin  vəfat eləməgini Yaltadan xəbər verirlər ".

"Ziya"  bəzən əvvəlki nömrələrində bəhs etdiyi bəzi məsələ və xəbərlərə də yenidən yer ayırmağı  lazım bilmişdir.

"Darülfünunda rusi təhsildən qurtarmış  və bu halda Gəncədə sledovatel(müstəntiq) mənsəbinə məmuriyyətdə olan Əsgər bəy Adıgözəlov bizim Azərbaycan dilində  bir coğrafiya kitabının tərcümə və tərtibinə himmət edib... "

   Qəzetin məzkur(haqqında danışılan) nömrəsində   "Ovraq və məkatib" başlığı altında iki müxvbir məktubu və qəzetin bu yazılara münasibəti verilmişdir.Birinci məktub (vərəqə-N.N.) Axısqadandır.  Sorğu-sualdan qaçmaq üçün müxbirin adı göstərilməyib.  

İkinci məktubun Batumdan Mirzə Şətrənc tərəfindən  göndərildiyi göstərilsə də, əslində üslub və ieya baxımından onun Səid Ünsizdə tərəfindən yazıldığını güman etmək olar. Ehtimalımızın qüvvəsi üçün Batum məktubunu olduğu kimi oxuculara çatdırmağı lazım bildik. 

                                                      Vərəqə              

 Cənab Ünsizadə,(məktublar müdir və mühərrir olduğu üçün çox vaxt Cəlal Ünsizadəyə göndərilirdi-N.N.) məşhur məsəldir ki, bir ərəb  rəbtdə (səfərdə-N.N.) olduğu  halda, qonşularından birinə rast gəlib, ondan xəbər aldı ki, mənim dəvəm sağdırmı?Hərif cavab verdi ki,xeyr,sağ degildir.Çünki evin viran olan vəqtdə əyalın altında qalıb vəfat etdigindən ehsanına dəvə zəbh  olundu ( kəsildi-N.N.).

Ərəb bu szü eşidən bəqtdə sərasimə (həyacanla) əsasını əlinə alıb hərifə əlvida elədi.

Qissədən hissə bizim halımzdır. Bu illərdə Qafqaz ziraəti həyatı -təbiədən məhrum olduğu kimi, Baküdə təb və nəşr olunan "ƏKİNÇİ" qəzetəsi dəxi məhrum oldu.  "ZİYA"nın axırıncı nömrələrində eşidilən dadü fəryad  yəqin bunu işarə edir ki, onun da başına ev yıxılacaqdır.

 Böylə olan surətdə bir neçə nəfər elmdost  Qafqaz müsəlmanlarına lazım  gəlmir ki, salərimizi əlimizə alıb, Qafqaza xitabən deyək ki,ey dünyanın elmü-fəzlindən bibəhrə qalan müsəlmanlar və ey zahirdə özlərini alim gösrərib, nəfsi-əmrdə cahil olanlar və ey bielmlik səbəbilə Qafqaz məhəllərini və Sibirya  mülkünü doldurub mədaris bə məkatibi xali qoyan bihimmət və ey əşvarat dünyəviyyənin əksərindən gözü bağlı  və qafil qalanlar vay... vay... sizi Allaha tapşırıram.

Sizə əlvida olsun.

 Xatirimdə var  sair ki, bir neçə il bundan əqdəm  Suşidə olduğum vəqtdə Qafqazda əcəli-əkrəm hesab olunan bir zati-şərif Şuşiyə təşrif gətirmişdi.Adətdir ki, bu gunə şəxslər hansı məhəllə varid olsalar, o yerin məktəb və həbsxanələrini  və  sair mühüm olan bölgələrini müayinə və müşahidə edərlər...
 ...Din və  millət qardaşlarımızın cümləsindən təvəqe olunur ki,  "Ziya" qəzetinin ziyabəxş  olmağına  səy və himmətlərinin əsirgəməyib, Zaqafqaz məhrusəsində ( dövlətində-N.N.)islam dilində nəşr olunan vahid və yekta olan qəzetənin  (" Ziya " qəzetinin-N.N.) hifz və hərasətində olub,  qoymasınlar ki, istehkamə çatmamış  binası viran olub xanə bərbad osun. Ancaq onun səbəbilə ola dilər ki,öz həmmilətlərimizlə ahəstə-ahəstə xidmət edək.


Batum,1 dekabr 1879.


Mirzə Şətrənc".

 Maraqlıdır ki,qəzet və onun cəmiyyətin,xalqın,millətin tərəqqisi yolundakı əhəmiyyəti haqqında   bu fikirlər "Ziya" qəzetinin 19 noyabr 1879-cu ildəki 44-cü nömrəsində dərc olunmuş məqalədəki fikirlərlə üst-üstə düşür.

  Başqa sözlə,Səid Ünsizadə çox güman ki, şahmat gedişi edərək diqqəti özündən kənarlaşdıraraq, ziyalıları "Ziya"ya qayğı göstərməyə çağırırırdı.Qəzetin digər nömrələrində bu takma ada- Nirzə Şətrəncə  rast gəlmirik.

Qəzetin axırıncı səhifəsindəki elanların cərgəsində  maraqlı bir xəbər də diqqəti cəlb edir:" Türk dilindən rus dilinə iki cilddə  lüğəti-külliyyə  "ZİYA" mətbəəsində satılmaqdadır ".

Maraqlıdır, görəsən, bu lüğətin tərtibçisi kimdir?

Azərbaycan mətbuat tarixində özünə şərəfli yer tutan bütün nəşrlərin biblioqrafiyasını hazlrlamaq,onları elmi ictimaiyyətin istifadısinə istiqamətləndirmək bu gün çox gərəkli görünən və lazım bilinən məsələlərdəndir.

 Bu yolda  ilk addımları ali məktəblərin müvafiq kafedraları,AMEA-nın Nizami adına Ədəbiyyat İnstitutu və M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu  atmalıdır.


Müəllifin digər yazıları

 1. Atamın türkdilli məktubları
 2. PARLAMENTİN TAVANI NİYƏ UÇDU?
 3. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hələ yaxşı tanımadığımız parlament üzvü- Mustafa Hacı Musa oğlu Mahmudov
 4. Yüksək məfkurəvi söz ustası - Sultan Məcid Qənizadə (1866-1937)
 5. Bu dünyanın qızıl günü
 6. Qafur Rəşad Mirzəzadə fenomeni
 7. Papaq və qalstuk məsələsi
 8. Görkəmli türkoloq və füzulişünas alim Samət Əlizadənin əlyazması tapıldı
 9. Akademiklər,Sİzlər əruzu bilirsinizmi?
 10. Dövlət himnimizin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavaddırmı?
 11. Atamın şəkli
 12. Türk dünyasının ən böyük nazimlərindn birinə- Seyid Əzim Şirvaniyə (1835-1888) ölümündən 130 il sonra xitab
 13. "Tərcüman"qəzetini türk dünyasına tanıdan ilk türkdili jurnal yazısı
 14. "Kəlilə və Dimnə"də ( "Hümayunnamə"də) öyüd , nəsihət və deyimlər
 15. Atamın müəllimi Cəmo bəy Cəbrayılbəyli və onun "Cəmo C" təxəllüsü ilə yazdığı şeirlərindən biri - "Sənsən"
 16. Dağıstanlı Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari (1834-1910) və Azərbaycan
 17. "Dırnaq"dan "mötərizat"a və yaxud...
 18. Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı İsmayıl Məmmədovun 366 yarpaqlı 2018-ci il təqvimi çap ediləcəkmi...
 19. Qara qoçun nağılı
 20. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki...
 21. Yenə də "Türkische Lesestoffe....Leipziq. 1916" türkdilli latın qrafikalı kitabından söz açırıq ki, bilməyənlər də nəyisə bilsinlər
 22. Avropa da, Amerika da türk atalar sözlərini oxuyur
 23. Məktəb, məktəb , yenə də məktəb... Özü də gələcəyin məktəbi
 24. Qaranlıqdan Alatoranlığa gedən vaxtın deyimləri
 25. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi kimdir?
 26. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım haqqında nə bilirik?
 27. Tarixçilərimizin dərsliklərdə jurnal adı ilə öyrətdikləri "İŞIQ" QƏZETİ (1911-1912)
 28. Qafqazın Baş Rəisi Knyaz Dondukov-Korsakova (1820-1893) hədiyyə olan dərsliyin bir sıra məqamları və son səhifələrindəki nəsihətlər
 29. Türk dostumun təhsil nazirimizə göndərdiyi bir məktub və yaxud...
 30. Öyüdlərim, pəndlərim, nəsihətlərim....
 31. Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq uğurlu poetik nümunələr və yaxud...
 32. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 33. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 34. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 35. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 36. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 37. Nüktələr və nöqtələr....
 38. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 39. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 40. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 41. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 42. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 43. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 44. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 45. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 46. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 47. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 48. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 49. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 50. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 51. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 52. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 53. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 54. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 55. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 56. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 57. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 58. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 59. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 60. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 61. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 62. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 63. Doğma yurdun qış lövhələri...
 64. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 65. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 66. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 67. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 68. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 69. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 70. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 71. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 72. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 73. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 74. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 75. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 76. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 77. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 78. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 79. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 80. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 81. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 82. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 83. Təbrizdən kənd məktubları
 84. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 85. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 86. Dünya yaman dünyadır
 87. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 88. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 89. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 90. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 91. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 92. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 93. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 94. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 95. Göz görür,ağıl kəsir....
 96. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 97. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 98. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 99. Mənim nəğməli bibim - Foto
 100. Sən yazmasan,mən yazaram
 101. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 102. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 103. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 104. Qulam Məmmədli-120
 105. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 106. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 107. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 108. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 109. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 110. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 111. SÖZ KİMİNDİR?
 112. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 113. Mənim dualarım
 114. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 115. Təzadlar, ay təzadlar....
 116. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 117. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 118. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 119. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 120. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 121. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 122. Testdən qəsdən danışmırıq
 123. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 124. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 125. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 126. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 127. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 128. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 129. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 130. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 131. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 132. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 133. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 134. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 135. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 136. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 137. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 138. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 139. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 140. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 141. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 142. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 143. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 144. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 145. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 146. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 147. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 148. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 149. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 150. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 151. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 152. Bu yaz bir başqa yazdır
 153. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 154. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 155. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 156. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 157. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 158. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 159. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 160. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 161. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 162. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 163. Dərgahdan başlanan yol
 164. Fikrin ifadə formalarından biri
 165. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 166. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 167. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 168. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 169. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 170. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 171. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 172. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 173. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 174. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 175. "Əkinçi" qəzeti-140
 176. Mustafanın Çanakkala məktubu
 177. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 178. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 179. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 180. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 181. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 182. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 183. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 184. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 185. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 186. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 187. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 188. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 189. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 190. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 191. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 192. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 193. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 194. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 195. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 196. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 197. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 198. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 199. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 200. Kasıblığın üzü qara olsun
 201. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 202. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 203. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 204. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 205. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 206. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 207. İlk hesab dərsliyimiz
 208. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 209. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 210. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 211. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 212. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 213. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 214. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 215. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 216. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 217. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
 
Xəbər başlıqları
22-05-2018
21-05-2018
21.05.2018 Neft bahalaşdı
20-05-2018

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
3.2345 san