09:23 28 Noyabr 2017
692 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

  Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz

              

     Azərbaycan uşaq ədəbiyyatının tarixi lap qədimlərə gedib çıxsa da,  uşaq mətbuatının tarixi 1906-cı il aprel ayının 16-dan başlayır. Həmin gün Bakıda "Dəbistan" adlı uşaq dərgisinin ilk nömrəsi çap edilərək oxuculara ünvanlanmışdır.  Üç il ərzində (1906-1908) dərginin 27 nömrəsi çap edilmişdir. 1907-ci ildə "Dəbistan"ın 8 nömrəsi  çıxmışdır. 1908-ci ildə cəmi bir nömrəsi çıxan "Dəbistan" - 1907-ci il noyabrın 28-də Bakıda vəfat etmiş görkəmli təbiətşünas alim, 1875-1877-ci illərdə "Əkinçi" adlı qəzetin redaktoru, "Dəbistan"ın fəal müxbiri Həsən bəy Zərdabinin xatirəsinə həsr edilmişdir. 
    "Dəbistan"ın naşir və redaktorları  Azərbaycanın məktəb tarixində özünəməxsus yeri olan ibtidai sinif müəllimləri  Əli İsgəndər Cəfərzadə (1875-1941) və  Məhəmmədhəsən Əfəndizadə (1886-1918) idi. Bir müddətdən  sonra naşir və redaktorluq  işini Ə.Cəfərzadə təkbaşına görmüşdür. "Dəbistan"ın ətrafına bir çox ziyalı adamların, məktəb  müəllimlərinin toplanması  bu mətbu orqanı aydınların tribunasına çevirmişdir.
    H.Zərdabi, S.M.Qənizadə, S.S.Axundov, A.Səhhət, M.Hadi kimi görkəmli işıqlı fikir adamlarının "Dəbistan"dakkı çıxışları dərginin əhəmiyyətini  xeyli artırmışdır. M.Ə.Sabir "Dəbistan"da çıxış etməsə də, onun  nəşrinin dayandırılmasından narahatlığını "Molla Nəsrəddin" jurnalının 29 iyul 1907-ci il tarixli 28-ci nömrəsində dərc etdirdiyi  "Əlminnətü-lillah ki, "Dəbistan" da qapandı" şeirində - 7 beytlik qəzəlində özünəməxsus  rümuzlarla  belə bildirmişdir:

                           "Meydani-rəqabətdə bizim himmətimizdən
                            Dəva qapanıb Rüstəmi-dastan da qapandı!
                                                                *
                            Ətfali -vətən qoy bağırıb ölsün acından
                            Yandı analar sinəsi, püstan da qapandı!
                                                                *
                           Qoy köhnələrin daş ürəyi gül tək açılsın,
                            Darüzzəfəri-tazəpərəstan da qapandı!
                                                                *
    Maraqlıdır ki, M.Ə.Sabir bu şeirin dərcindən təxminən bir ay yarım əvvəl - "Molla Nəsrəddin" jurnalının 8 iyun 1907-ci il  tarixli 25-ci nömrəsində "Ədəbiyyat" başlığı altında 10 beytlik  "...ölübə" rədifli qəzəlini  çap etdirmişdir. Məzmun, nüktə  və rümuzlarına görə bu şeirin də iyunun 4-dən sonra qapadılan "Dəbistan"a aid olmasını düşünmək olar.
    Cəlil Məmmədquluzadənin jurnalın elə bu nömrəsində yerləşdirdiyi "Dəbistan" felyetonu da bu ehtimalı gücləndirir. "Dedim-Dedin" şəklində yazılmış bu felyetondan bir hissəni oxucuların diqqətinə  çatdırırıq: 

    "Necədir, dadaş? İndi gəldin mənim sözümə? İndi bu qoca Mollanın qədrini bilərsən?
    Bir il bundan qabaq sən başlayırdın "Dəbistan" jurnalı çıxartmağa və məndən  məsləhət soruşdun. Yadındadır, mən sənə nə dedim? Yoxsa yadından çıxıb? Qoy yadına salım:
    Mən sənə dedim "dəli olma". Sən dedin "yox, "Dəbistan" çıxardacağam". Mən sənə dedim "başına soyuq dəyib". Sən dedin, "yox,  çıxardacağam". Mən sənə dedim ki, "görükür ki,  çox pulun var". Sən dedin ki, "yox, çıxardacağam".
    Cəlil Məmməquluzadə redaktorun bu inadkarlığı xatırlatmaqla, onun düzgün yolda olduğunu oxuculara Ezop manerası ilə başa salmaq istəyirdi. "Qızım, sənə deyirəm, gəlinim, eşit"  deyimi  burada əsl həqiqəti üzə çıxarır: "Dəbistan" maarif və elm fədailərinin qaranlıq yollarını işıqlandırır. 

  "Dəbistan"  başlığı altında - onun  iki həftədə bir dəfə nəşr olunan, millətin tərəqqi və təkamülünə xidmət edən müsəvvər (şəkilli-N.N  )jurnal olduğu bəyan edilmişdir. Jurnalın idarəxanəsi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakıda Nikolayev küçəsindəki binasında yerləşirdi. Jurnalın oxuculara ünvanlanan, ön söz sayıla bilən sütununda "göndərilən yazıların  sadə türkcə olmaları təmənna olunur". Bu xahiş və göstərişə  "Dəbistan"ın , demək olar ki,  bütün yazarları əməl etmişlər.
  
     Jurnalın üz qabığında üç rəsm əsəri kollaj edilmişdir. Rəsmlərin ikisində rəsm müəllifilərinin adına işarə vardır. Adını hələ aça bilmədiyimiz P.M. və V.S kriptoqramları şəkillərdə (burada ad və soyadlarının baş hərfi) aydın görünür. Bu rəssamlardan birinin çəkdiyi şəkillərin birində məscidin önündən keçərək nəvəsini məktəbə aparan nurani  bir qoca ilə qoltuğunda dəftəri olan nəvəni görürük.
   İkinci şəkildə yeni məktəbə aid atributlar göstərilir.  İki rəsmin ortasnda üfüqdən boylanan günəş və onun ərtafa saçdığı şüalar, bu şüaları örtməyə, qarşısını kəsməyə qüdrəti çatmayan buludların təəssürat yaratmağa xidmət edən gürüntüləri verilmişdir. 
  Jurnalın  nömrələrindəki səhifələrin sayı fərqlidir. Hər səhifə iki sütuna bölünmüş, hər sütunda 30 sətirlik material  yerləşdirilmişdir.
   "Dəbistan"ın hər nömrəsinin sonunda dərc olunan materiallarin içindəki çətin sözlərin lüğəti verilmişdir. Bu səhifənin müəllifi  jurnalın redaktoru Əliisgəndər Cəfərzadə idi. O, imza kimi adını təşkil edən sözlərin baş hərflərindən istifadə edirdi.
   "Dəbistan"ın hər ay  8 səhifəlik əlavəsi  çıxırdı. Əlavələrdə ayrı-ayrı siniflər üzrə müəllimlərə metodiki göstərişlər verilir, dərs cədvəllərinin tərtibi qaydaları izah olunurdu. Bu cəhətdən "Dəbistan"ın əlavələrdən biri- 15 sentyabr 1906-ci ilə aid  "Valideynə məxsus vərəqə"si  diqqəti cəlb edir.
    "Əlavə"dəki materiallardan  biri  1906-cil  avqust ayının  15-dən  ayın  axırınadək davam edən "Müəllimlər ictimaisi"ndə (Avqust müşavirələrində -N.N.) edadi ( orta məktəb-N.N.), rüşdiyyə (ibtidai məktəblə orta məktəb arasında olan məktəb ) və dörd illik  məktəblər üçün tərtib olunan məramnamələrin çap variantıdır. Siniflər üzrə tərtiç olunmuş məramnamələr valideyn-məktəb münasibətlərinin  əlaqələndirməsi  baxımından maraqlı görünür.
Oxucuların diqqətini "Türk dilinin məramnaməsi" başlıqlı  materiallara yönəldirik :

                                        Birinci sinif
 1) Dərsi-şifahiyyə
  (yəni ağızdan deyilən dərslər)  - bir aydan ay yarıma qədər
 2)Əlifba təlimi-  martın on beşinə qədər
 3) Asan və müxtəsər hekayə və mənzumələr

                                 Yazı   dərsləri
1)  əczayi-hüruf  yazısı ( indiki anlamda - hərflərin hissələr üzrə yazılma qaydaları -N.N.)
2) hərflər,kəlmələr və mətləblər yazısı
3) şəkil çəkmək
4) imla dərsi ( sövt  ilə səs, sədailə-N.N. )
5) kitab üzündən yazdırma
6) hüsnxətt
 
 Müasir dövrün müəllimləri  106  illik bu metodiki məlumatlardan çöx bəhrələnə bilərlər. Bu cəhətdən 3-cü sinif  üçün məsləhət  görülən "Yazı dərsləri"ni  nəzərdən keçirək.

                                   Yazı dərsləri
1)hifzdən yazdırmaq (oxudulmuş mənzumələrdən)
2)imla dərsləri
3)oxudulmuş nəqlli hekayələrin   məzmununu yazdırmaq(suallar vasitəsilə və yaxud sualsız )
4)müxtəlif məzmunlarda  məktublar inşa etmək
5)məşq  və şəkil dərsləri

"Dəbistan"ın  reklam xarakterli elanları da bugünkü uşaq mətbuatı orqanları üçün nümunə ola bilər.Burada müxtəlif annotasiyalara , yeni nəşrlərin reklamlarına səxavətləyer ayrılmışdır. Bu materiallar məktəb tarixi, dərsliklər vəlüğətlər haqqındamaraqlı xəbərlərlə ilgilidir. 
   "Rəhbər" -jurnalının reklamına diqqət yetirin: 

                                                                    " Rəhbər"-

    Qafqazın və tamam Rusiyanın  məişətindən bilümum ( ümumən -N.N.)Rusiya  müsəlmanlarının  məişətindən bilxüsus ( xüsusilə-N.N.)  ədəbiyyatından  və üsuli-təlim və  tərbiyədən  bəhs edən aylıq türk jurnalıdır, həmin sentyabr ayının 20-dən  etibarən  çıxmağa başlayacaqdır.   İl başınacan  (1907-ci ilin ibtidasınacan ) abunə qiyməti bir manat  50 qəpikdir.  Müştəri olmaq xahiş edənlər  " Dəbistan"jurnalının   idarəsinə rücuh etsinlər. 

    Sahibi-imtiyazı   və  müdir  --Mahmud bəy Mahmudbəyov".

                                                                  ***
 "Dəbistan"dakı digər bir elan   hesab dərsliyi  tarixini öyrənmək cəhətindən yadda saxlanılmalıdır.
    

                          ***Mütəəllimlərə (elm öyrənənlərə-N.N)  töhfə ****
 Mübtədi şagirdlərə türk lisanında elmi-hesabdan bir töhfəcik.  Biri beş şahı ( 25 qəpik ) pul əvəzinə,  poçta markası qəbul olunur.  Adres: Bakı, maqazin   "Hİdayət"-    Əliyev.
                                                                 ***
  "Dəbistan" jurnalında klassik ədəbiyyatımızın öyrənilməsinə  aid  bir çox materialların  işıqlandırılması  bu mətbu orqanın dərs vəsaiti rolunu oynamasını göstərir. Bu silsilə məqalələrin bir neçəsinin  müəllifi Qori şəhərində yerləşən Zaqafqaziya Müəllimlər İnstitutunda müəllim işləyən  F.Köçərli  idi. İmzası imzalar içində yavaş-yavaş tanınmağa başlayan  M.Hadi də  "Dəbistan"nı  öz şeir və tərcümələri ilə  rövnəqləndirirdi.
   Jurnalda həyatının son illərini yaşayan Həsən bəy Zərdabinin təbiət mövzusunda yazdığı  elmi-populyar yazılardan bu günün biologiya və zoologiya müəllimlər çəkinmədən istifadə edə bilərlər. "Tarixi-təbii" başlıqlı bu yazılarda məktəb yaşlı uşaqların dünyagörüşünün daha mükəmməl şəkildə  formalaşdırılmasında istifadə etmək olar.
  "Dəbistan" fars sözüdür. Mənası  ibtidai məktəb, mədrəsə  deməkdir. Bu məktəb  mətbu söz vasitəsi ilə digər sahələrin, elm , sənət, mərifət, qanacaq öyrədən  təhsil və tərbiyə  ocaqlarının əsasını  qoydu.
  Bu  bünövrənin ikinci mərtəbəsi  - "Rəhbər" jurnalıdır. 
  Üçüncü mərtəbə özü bir məktəbdir -   "Məktəb"dərgisi.
  Bu mərtəbər-uşaq mətbuatımızin  mərtəbələri   haqqında sonrakı yazılarımızda məlumat  verəcəyik. Müəllifin digər yazıları

 1. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 2. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 3. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 4. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 5. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 6. Doğma yurdun qış lövhələri...
 7. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 8. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 9. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 10. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 11. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 12. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 13. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 14. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 15. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 16. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 17. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 18. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 19. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 20. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 21. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 22. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 23. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 24. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 25. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 26. Təbrizdən kənd məktubları
 27. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 28. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 29. Dünya yaman dünyadır
 30. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 31. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 32. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 33. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 34. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 35. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 36. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 37. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 38. Göz görür,ağıl kəsir....
 39. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 40. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 41. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 42. Mənim nəğməli bibim - Foto
 43. Sən yazmasan,mən yazaram
 44. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 45. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 46. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 47. Qulam Məmmədli-120
 48. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 49. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 50. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 51. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 52. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 53. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 54. SÖZ KİMİNDİR?
 55. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 56. Mənim dualarım
 57. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 58. Təzadlar, ay təzadlar....
 59. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 60. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 61. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 62. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 63. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 64. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 65. Testdən qəsdən danışmırıq
 66. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 67. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 68. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 69. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 70. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 71. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 72. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 73. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 74. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 75. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 76. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 77. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 78. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 79. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 80. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 81. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 82. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 83. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 84. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 85. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 86. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 87. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 88. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 89. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 90. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 91. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 92. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 93. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 94. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 95. Bu yaz bir başqa yazdır
 96. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 97. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 98. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 99. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 100. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 101. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 102. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 103. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 104. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 105. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 106. Dərgahdan başlanan yol
 107. Fikrin ifadə formalarından biri
 108. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 109. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 110. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 111. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 112. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 113. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 114. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 115. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 116. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 117. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 118. "Əkinçi" qəzeti-140
 119. Mustafanın Çanakkala məktubu
 120. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 121. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 122. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 123. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 124. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 125. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 126. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 127. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 128. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 129. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 130. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 131. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 132. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 133. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 134. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 135. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 136. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 137. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 138. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 139. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 140. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 141. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 142. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 143. Kasıblığın üzü qara olsun
 144. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 145. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 146. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 147. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 148. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 149. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 150. İlk hesab dərsliyimiz
 151. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 152. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 153. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 154. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 155. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 156. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 157. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 158. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 159. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 160. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
 
Xəbər başlıqları
16-12-2017
15-12-2017
15.12.2017 Neft bahalaşır
14-12-2017

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
1.64 san