08:26 25 Fevral 2018
1917 dəfə oxunub
Çap versiyası
Nazim Nəsrəddinov
Azərbaycan Respublikasının əməkdar müəllimi

Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq

uğurlu poetik nümunələr

və yaxud...

hansı cəhənnəmə çıxıb getmişik,
dağlar arxamızca pərişan qalıb....

 

 

 

Mənim fikrimcə, hər bir şeirdə  fikrin dərinliyi,sözün təsir qüvvəsi,deyilmə tərzi,

poetizmlər və poetik sintaksisin çevikliyi  əsasdır.Bunlar varsa, poetik sözün kamilliyindən,

oxucuda yaratdığı ovqatdan danışmaq olar.

Azərbayan şairi Nazim Əhmədlinin şeirləri  oxuyanda həmişə məhz bu meyarlarları xatırlayıram.

Adaşımın şeirlərini ürəyimdə, səssiz  oxuya bilmirəm.Bu şeirləri pıçıldaya-pıçıldaya öz sözüm,öz

söz oyunum kimi oxuyuram.

Bu şeirlərdə bugünkü nəslin unutduğu ata-baba sözləri var, nənələrin bayatısı,anaların laylası var.

Bu şeirlərdəki  sözlər su bulaqdan qaynaya-qaynaya çıxan kimi nəğmə melodiyası ilə ürəkdən gəlir:

payızın yağışları,
yuyur yor-yoxuşları;
göy üzünün quşları,
buludda bostan əkir;

hərə bir dərd hayında,
mələklər bal ayında;
tanrı öz sarayında,
ağlayır hönkür-hönkür.

Nazim qardaşımın şeirləri öz şeirləridir,burada köçürmə, qonşu payı yoxdur.Bu şeirlər  səs-küylü 

pıçıltılardır:

hara  üz tutursan, axır qəm gəlir,
göydə buluddan da yağır, qəm gəlir;
bu zalım bəşərin  ağlı kəm gəlir,
dünya sona gedir, zülümün üstə;

gözümüm qorunu sıxacam bir gün,
ağlımı başıma yığacam bir gün; 
qaçıb yer üzünnən  çıxacam bir gün,
məni öldürəllər dilimin üstə;    

Nazimin poeziyasında HÜKTƏ-incə mətləb,söz içində gizlənən söz var,deməli, od da var,

köz də var, amma yazı qaydalarında,yazı orfoqrafiyasında   NÖQTƏ ( ТОЧКА)  yoxdur.

Nazim höqtə əvəzinə nöqtəli vergüldən  ( ; )    istifadə edir.Dilçilər onu qınaya bilərlər.Yox,qınamasınlar.

Dilçilikdə nöqtəli vergül əvvəlki cümədən sonrakı həmcins üzvlərlə,sadalanacaq fikirlərin

qəlibinə,ölçüsünə,həmcins cümlələrə  işarədir:

 

yenə gələr tozanağı,
süpürər dağdan aşağı;
payızın dəli sazağı
yenə məni gic eliyər;

göy üzü hərdən deyinər,
qara buludlar öyünər:
yenə ürəyim döyünər,
yenə həsrət beçəliyər;

durum hansı yana baxım,
yenə qaynıyır günahım;
heç bilmirəm dəli ruhum, 
haralarda gecəliyər

 

Nazim sözünün də, nöqtəsinin də yerini  bilən, böyük bir imperiyanın baş şəhərində ali poetika təhsili alan

türkdilli poeziya əsgəridir.Bu  şərəfli əsgərin birinci vəzifəsi poetik meyarları qorumaq, türk dilinin

zənginliyini bütün türk dünyasına bəyan etməkdir.

Nazimin  poetik sözləri də,adi informasiyaya xidmət edən

 adi sözləri də əslində adi deyil,oxucunu düşündürən,daşındıran sözlədrdir:

əllərimi üzünə tut,
ürəyimi sözünə tut;
göy suları gözümə tut,
göy sular eynəyim olsun;

ocaq yandırım, köz tutum,
elə söz qovum, söz tutum;
sən gələn yola üz tutum,
həsrətin göynəyim olsun;

yaşıl yarpaq düymə-düymə,
şeh üstündən düşər, əymə;
bircə, xətirimə dəymə,
göy üzü köməyin olsun.

Nazimin poeziyası bəlkə də elə onun adının mənasından gəlrir. "Nazim"  sözü ərəb mənşəlidir,

"nəzm yazan deməkdır" desək, fikrimizi başqa şəkildə çözələyən mütləq tapılacaq.O qədər dostlarımız

var ki, işi-gücü hərfculuqdur,başqasının yazısında balaca bir nöqsan tapıb,onu şişirtməkdir.

Yadınızda "NAZİM" sözünün  "əsl şair" mənasını saxlayın və adaşım Nazimin poeziyasını

pıçıldaya -pçıldaya oxuyun və feyzyab olun.

 

"Dünyada nə varsa günah adında, yarı fələyindi, yarı mənimdi" - şeirlər

 

Nazim ƏHMƏDLİ


Ballada

gecənin yaxasını,
bir bəyaz ulduz sökür;
bir səhər də açılır,
elə buna da şükür;

buludlar lələk-lələk,
göy üzündə bir mələk;
dodağında çiyələk,
məni çarmıxa çəkir;

mən nə bilim suçumu,
üzüm-gözüm acımı;
payız qara saçımı,
ağca yarpağa bükür;

bilmirəm, nədi bu səs,
içim boşca bir qəfəs;
min ildi nəfəs-nəfəs,
canımı bir dərd sökür;

göyün düz qırağında,
tanrının çırağında; 
bir kağız varağında,
fələyin evi çökür;

payızın yağışları,
yuyur yor-yoxuşları;
göy üzünün quşları,
buludda bostan əkir;

yazım qışımın üstə,
üzüm daşımın üstə;
süzür başımın üstən,
ruhum hayana səkir;

hərə bir dərd hayında,
mələklər bal ayında;
tanrı öz sarayında,
ağlayır hönkür-hönkür.

Könül çox da ah eyləmə

könül çox da ah eyləmə,
o buludun qarı keçər;
ürəyimə səda düşər,
gəlib ahu-zarı  keçər;

gedər ağıl-huş adlıyar,
gözümüzdən yaş adlıyar;
payız gedər, qış adlıyar,
dolanar baharı keçər;

yaman yuxaldır  ney məni,
didərgin ruhum eymənir;
gətir, saplıyım iynəni,
ilduzundan darı keçər;

ötən günlər nə saydadı,
dərdim o tay, bu taydadı;
dünya bir gözüm boydadı,
ortasından barı keçər;

çıxdım daşın arasından,
göznən qaşın arasından;
yaynan qışın arasından,
bir dəlisov sarı keçər;

nədi dünyadan itiyim,
hansı cığırda  itdiyim;
bir ömür yoldu, getdiyim,
yarı qalar, yarı keçər.


Baxıram gündüzün qürub çağına

baxıram gündüzün qürub çağına,
Günəş aşırımda yarıcan qalıb;
qırmızıya çalır sarı buludlar,
yarı ilik qalıb, yarı qan qalıb;

ötən yaddaşımı dərib göy üzü,
ruhumu üstünə sərib göy üzü;
o uzaq göy üzü, qərib göy üzü,
yarı gecə qalıb, yarı dan qalıb;

dərdi sıxcalasan suyu da çıxmaz,
çağır, Məlikməmməd quyudan çıxmaz;
dünyanın qışı da, yayı da çıxmaz,
ömür yarı gedib, yarı can qalıb;

nə tez payız gəldi, nə tez qış oldu,
illər qanadlanıb nə tez quş oldu;
bütün sevgilərin kökü yaşıldı,
bütün ayrılıqlar sarıdan qalıb;

yağıb sellənib də axıb getmişik,
dərdi, intizarı yığıb getmişik;
hansı cəhənnəmə çıxıb getmişik,
dağlar arxamızca pərişan qalıb.

Bulud gəldi yağmadı heç

bulud gəldi yağmadı heç
qalxım buludu əliyim;
başımda bulud papağım,
əlimdə gümüş çəliyim;

çağırma üzüm səyriyir,
külək ələyimi əyir;
qanadıma nəsə dəyir,
qopub tökülür lələyim;


and olsun axşam çağına,
bir səs gəlir qulağıma;
düşüm yolların ağına,
üzü dağlara ləliyim;

yol tuturam, duman gəlir,
ağlıma min güman gəlir;
deyirlər qış yaman gəlir,
canımda donur iliyim;

elə bumu, alın yazım,
kür ruhumu hardan asım;
göy üzünə dua yazım,
bircə ağız da məliyim;

nə var, nə var səndən doğma,
dərd çeynədim loxma-loxma;
gəl, üzümə soyuq baxma, 
yenə tutar dəliliyim.
                    
Eşqin dərgahına qul olan könül  

eşqin dərgahına  qul olan könül,                 
bir gün yıxılarsan qul ağrısından;                  
açılar butalar, çəkilər duman,                        
düşər çiyinlərin yol ağrısından; 
                    
ruhuma bir dəli nağıl pıçılda,                         
başıma azacıq ağıl pıçılda;                            
məni səhralardan çağır, pıçılda,                      
canımı qurtarım çöl ağrısından;     
                                           
nədi bu qovğalar,  axı, nə bilim,                   
üzümə kim necə baxır, nə bilim;                 
hərdən topuq çalır, karıxır dilim,                  
sözüm acı dadır dil ağrısından;                      
                                       
bu dərdi nə qədər oyum içimdə,
ölümün, itimin, toyun içində;
dünya çalxalanır suyun içində,
dağlar əyilibdi sel ağrısından;
      
daha nə qalıbdı, bu gələn yaza,
saçımda ağ duman, əlimdə əsa; 
bu yol çəkib gedir üzü payıza,
atlar yorulubdu nal ağrısından;
                                                      
hanı, qul olduğum eşqin dərgahı,
 azıb itən yurdda anamın ahı;
tökmüsən üstümə min-bir günahı,    
ağla, ağrısından, gül, ağrısından                

Etüdlər

aylar nə tez ötdü, illər dəyişdi,
bir qara qalmadı telimin üstə; 
elə əlləşirəm sözün içində,
söz də ki, ceyranın belinin üstə;

gün batır, buluda sarı qarışıb,
yarı ağca qalıb, yarı qarışıb;
baxıram, bir ovuc  arı darışıb,
dağların bir ağca gülünün üstə;

həsrətim, qubarım uzaq bir ada,
inanma, uzanan  yollarım çata;
məni gözlərində atmısan oda
gəlib ağlıyarsan külümün üstə;

tökülür saçımdan qara yağışıar,
axır günahımı kimsə bağışlar;
yüz ildi solmuyub incə naxışlar,
nənəm toxuduğu kilimin üstə;

payızda meşələr çənə yazılıb, 
həsrəti, qubarı mənə  yazılıb;
ömrümüz beç-onca günə yazılıb,
o da ki, fələyin  felinin üstə. 
                            
hara  üz tutursan, axır qəm gəlir,
göydə buluddan da yağır, qəm gəlir;
bu zalım bəşərin  ağlı kəm gəlir,
dünya sona gedir, zülümün üstə;

gözümüm qorunu sıxacam bir gün,
ağlımı başıma yığacam bir gün; 
qaçıb yer üzünnən  çıxacam bir gün,
məni öldürəllər dilimin üstə;                                          
                                                             
Hər dəfə uzaq bir dəniz

hər dəfə ürəyimi,
çıxart, sinəmdən çıxart;
apar uzaq bir yerə;
bir uzaq dənizə at;

hər dəfə məni çağır,
qar yağsın, narın-narın;
mən də uzaq dənizdə,
ürəyimi axtarım;

üzüm yuxuna girsin,
hər dəfə sən yatanda;
əlini uzat mənə,
mən dənizdə batanda;

orda uzaq bir dəniz,
dalğalar mənə çatır;
daha məni çağırma
orda ürəyim batır... 
  
Könül qapılarım açıq qalıbdı

könül  qapılarım açıq qalıbdı,
hara çınqı düşür, qoru mənimdi;
qapını kəsdirən qara qışın da,
çovğunu, boranı, qarı mənimdi;

necə gedim  itən yurda, bilmirəm,
dərd yükü ağırdı, darta bilmirəm;
ruhum veyillənir harda, bilmirəm,
həsrətin, qubarın barı mənimdi;

bilmirəm nədəndi dərdim, azarım,
harda tüstülənir qara məzarım;
elə hey payıza düşür güzarıım,
payız bağlarının sarı mənimdi;

bir az ərköyünəm, bir az da bədəm,
bir qaynar ürəyəm, bir cılız bədən;
hər sözün- söhbətin bilmirəm nədən
zəhirmarı mənim, çoru mənimdi;

min illər öncəki günah yadımda,
yanıb əriyirəm bir ah odunda;
dünyada nə varsa günah adında,
yarı fələyindi, yarı mənimdi.

25 yaşımın şeiri

hər gün yolum üstən bir gözəl keçər,
könlüm o gözəlin nazını tutar;
uzaqdan baxanda alışıb yanar,
yanımnan ötəndə gözünü tutar;

üzündə gözüm var, üzü şirindi,
baxışı şirindi, gözü şirindi;
canıma od qoyan közü şirindi,
həsrəti könlümün gözünü tutar;

küsüb inciməyi bircə hovursa,
bir azdan güləcək, gözün ovursa;
qara saçlarını göyə sovursa,
Ayın, Günəşin də üzünü tutar;

buludu əliyib yağış eliyim,
sözümə bal qatım, naxış eliyim;
ona dilim gəlməz qarğış eliyim,
qarğış eləsəm də özümü tutar;

yamanca şirindi dili o qızın,
dişləsin  qurbağa, zəli o qızı;
hamıdan üzülər əli,  o qızın,
axırda qayıdıb Nazimi tutar.

Bircə xətrimə dəymə

istədim əyim buludu,
söz qoşum, öyüm buludu;
dağlara düyüm buludu,
cığırlar ilməyim olsun;
                       
dara, saçlarımın ağın,
kimdi mənə sənnən yaxın;
ağ buluddan köynək toxu,
bir bulud köynəyim olsun;

əllərimi üzünə tut,
ürəyimi sözünə tut;
göy suları gözümə tut,
göy sular eynəyim olsun;

ocaq yandırım, köz tutum,
elə söz qovum, söz tutum;
sən gələn yola üz tutum,
həsrətin göynəyim olsun;

yaşıl yarpaq düymə-düymə,
şeh üstündən düşər, əymə;
bircə, xətirimə dəymə,
göy üzü köməyin olsun.

yenə yay gedər payıza      

yenə yay gedər payıza,
yenə quşlar köç eliyər;
yenə yazın yaratdığın
payız gəlib heç eliyər;

yenə nəsə olmalıdı,
yenə ürəyim doludu;
yenə o payız buludu
göy üzündə kəkəliyər;

yenə gələr tozanağı,
süpürər dağdan aşağı;
payızın dəli sazağı
yenə məni gic eliyər;

göy üzü hərdən deyinər,
qara buludlar öyünər:
yenə ürəyim döyünər,
yenə həsrət beçəliyər;

durum hansı yana baxım,
yenə qaynıyır günahım;
heç bilmirəm dəli ruhum, 
haralarda gecəliyər.


Müəllifin digər yazıları

 1. Dünyanın ən işıqlı günlərindən birinin adamı - türkologiyanın Fərhadı
 2. Söz oyunu və yaxud nüktədanlara xitab
 3. Şamaxıda Seyid Əzim Şirvaninin Ev-Muzeyini açmaq çətindirmi?
 4. Kırımda monastrda gizlədilən Xaçmazlı Reyhan haqqında nə biliik ?
 5. "Xamsu-qasaid" kitabında Hacı Zeynalabdin Tağıyev cənablarına həsr olunmuş qəsidə-mədhiyyə
 6. Atamın türkdilli məktubları
 7. PARLAMENTİN TAVANI NİYƏ UÇDU?
 8. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin hələ yaxşı tanımadığımız parlament üzvü- Mustafa Hacı Musa oğlu Mahmudov
 9. Yüksək məfkurəvi söz ustası - Sultan Məcid Qənizadə (1866-1937)
 10. Bu dünyanın qızıl günü
 11. Qafur Rəşad Mirzəzadə fenomeni
 12. Papaq və qalstuk məsələsi
 13. Görkəmli türkoloq və füzulişünas alim Samət Əlizadənin əlyazması tapıldı
 14. Akademiklər,Sİzlər əruzu bilirsinizmi?
 15. Dövlət himnimizin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavaddırmı?
 16. Atamın şəkli
 17. Türk dünyasının ən böyük nazimlərindn birinə- Seyid Əzim Şirvaniyə (1835-1888) ölümündən 130 il sonra xitab
 18. "Tərcüman"qəzetini türk dünyasına tanıdan ilk türkdili jurnal yazısı
 19. "Kəlilə və Dimnə"də ( "Hümayunnamə"də) öyüd , nəsihət və deyimlər
 20. Atamın müəllimi Cəmo bəy Cəbrayılbəyli və onun "Cəmo C" təxəllüsü ilə yazdığı şeirlərindən biri - "Sənsən"
 21. Dağıstanlı Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari (1834-1910) və Azərbaycan
 22. "Dırnaq"dan "mötərizat"a və yaxud...
 23. Azərbaycan Respublikasının əməkdar rəssamı İsmayıl Məmmədovun 366 yarpaqlı 2018-ci il təqvimi çap ediləcəkmi...
 24. Qara qoçun nağılı
 25. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki...
 26. Yenə də "Türkische Lesestoffe....Leipziq. 1916" türkdilli latın qrafikalı kitabından söz açırıq ki, bilməyənlər də nəyisə bilsinlər
 27. Avropa da, Amerika da türk atalar sözlərini oxuyur
 28. Məktəb, məktəb , yenə də məktəb... Özü də gələcəyin məktəbi
 29. Qaranlıqdan Alatoranlığa gedən vaxtın deyimləri
 30. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti İstiqlal Bəyannaməsinin əsas müəllifi kimdir?
 31. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım haqqında nə bilirik?
 32. Tarixçilərimizin dərsliklərdə jurnal adı ilə öyrətdikləri "İŞIQ" QƏZETİ (1911-1912)
 33. Qafqazın Baş Rəisi Knyaz Dondukov-Korsakova (1820-1893) hədiyyə olan dərsliyin bir sıra məqamları və son səhifələrindəki nəsihətlər
 34. Türk dostumun təhsil nazirimizə göndərdiyi bir məktub və yaxud...
 35. Öyüdlərim, pəndlərim, nəsihətlərim....
 36. Ortaq türk dilləri ədəbiyyatı müntəxəbatına layiq uğurlu poetik nümunələr və yaxud...
 37. "Kəlilə və Dimnə"nin ilk mətbu nümunələri haqqında bir neçə söz...
 38. Türk dünyasının 1865-ci il tarixli üçdilli atalar sözü lüğəti
 39. 130 il bundan əvvəl İrəvandan "Bir müsəlman" Tiflisə - Azərbaycan dilində nəşr olunan "Kəşkül" qəzetinə nə yazırdı?
 40. Qəbul imtahanı testlərinin bunkerdə yazılması məsləhətdirmi?
 41. XIX əsrin görkəmli Azərbaycan şairi Seyid Əzim Şirvaninin türk dünyasına tanıtdığı təhsil ocağı və yaxud Kürdəmirin ilk dövlət məktəbinin tarixi 1881-ci il fevralın 9-dan başlayır
 42. Nüktələr və nöqtələr....
 43. "Ziya" qəzetinin qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa uzanan yolları
 44. AMEA və universitet alimlərinin orta məktəb marafonları
 45. Yandıran söz,qandıran söz, bir də var adamı dolandıran söz...
 46. Azərbaycanın İlk milli jurnalının - "Kəşkül"ün 135 yaşı tamam oldu
 47. Azərbaycan İstiqlal Bəyannaməsini neçə nəfər imzalayıb və yaxud doğru sözü niyə səhv deyirlər?
 48. Azərbaycan ədəbi dilinin yeni anlayışları ifadə edən rus və Avropa dillərindən alınmış terminlərlə zənginləşməsində "Ziya" və "Ziyayi-Qafqasiyyə" qəzetlərinin (1879-1884) rolu
 49. 130 illik yubileyi gecikdirilən Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və yaxud adı ensiklopediyaya düşən elmi dərəcəli biologiya müəllimi
 50. Əhmədli kəndi... Tarixi xidmətləri unudulmuş təhsil ocağı
 51. DÜNƏN "ZIYA"NIN 139 YAŞI TAMAM OLDU VƏ YAXUD TÜRK DÜNYASININ TİFLİSDƏN BOYLANAN GÜNƏŞİ
 52. Orfoqrafiya mədəniyyəti-dil mədəniyyətidir
 53. Gəlin orfoqrafiya qaydalarını hazırlamağı dilbilənlərə tapşıraq
 54. "Ziya" qəzetinin Şəkidə yaşayan Şamaxılı müxbirlərindən biri
 55. Pıçıltılı etiraf və yaxud Zirvələrdə iki həftə qar altında qalanların xoş xəbərin gözləyirik
 56. İtirmişik yuxumuzu, qalanımız ağrımızdır...
 57. Bağışla, bağışla, bağışla bizi
 58. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
 59. S.Ə.Şirvani şeyxülislam ola bilərdimi?
 60. Mürəttib M.Ə.R. kriptonimi kimə aiddir?
 61. Orta məktəb şagirdlərin lüğət ehtiyatlarının zənginləşdirilməsində alınma sözlərin rolu
 62. Bizə ən gərəkli - Fil hesabatı
 63. “Bağçasaraydan göndərilən məktub”
 64. Şamaxı Məclis Məktəbinin 140 illik yubileyindən 3 il də keçdi, amma görüləsi işlər hələ də çoxdur....
 65. Təlim və tərbiyə prosesində elmi araşdırmaların rolu
 66. "Dəbistan" jurnalı (1906-1908) və yaxud şagird və müəllimlər üçün dərsliyə bərabər dövri nəşr
 67. Nəcməddin Xələfoviçə görə "məmləkət"i dəyişdim
 68. Doğma yurdun qış lövhələri...
 69. 45 il bundan əvvəlki dünya gənclər hərəkatı...
 70. Nəğmə kimi səslənən bal dilmiz var olsun!
 71. Bir daha Ələkbər Tahirzadənin- şair Mirzə Ələkbər Sabirin müəllimliyə gedən əzablı və əziyyətli yolları ilə...… - Tədqiqat
 72. Hamıya dostam mən,bir qardaşam mən
 73. "İşığ"ın işıq saldığı tərcümənin işığında və yaxud İ.A.Krılovdan tərcümə:Durnabalığı və Pişik
 74. "Ziya" qəzetinin (25.01.1879- 26.06.1884) qaranlıq taleyini işıqlandırmaq lazımdır
 75. Məktəbliləri maarifləndirən mətbu orqanlardan biri - "Maarif" məcmuəsi
 76. РУССКО-БАШКИРСКИЙ СЛОВАРЬ - kitabxanamın ən qalın və ən sanballı lüğətlərindən biri
 77. Söz sözü çəkər, əgər sözün közü varsa
 78. Beynəlxalq bayram tədbirlərindən sonrakı gün - Müəllimlərin Ziyarəti Günü
 79. Müəllim olanda da yaxşı müəllim olun
 80. Tanıdım...Gül bəsləyən qız- Məlahət Yusif qızı...
 81. Avtoelegiya: İşin-gücün boş vaxtı-qocaların xoş vaxtı....
 82. HƏR KİM 100 İL YAŞAMASA , GÜNAH ONUN ÖZÜNDƏDİRMİ ?!
 83. İsmayıl Mirzanın hər həftə oxuduğu türkdilli "Ziya" qəzetin bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 84. Ay Allah bəndəsi, niyə yazıqsan?
 85. Ömrün payız etirafı və yaxud ömrün,günün hapı, gopu
 86. Mətbuat tariximizdən birinci ilinin 46 nömrəsi itən qəzetimiz və yaxud mətbuatımızın "Ziya"sı
 87. Mən niyə SSRİ Ali Sovetinin deputatı ola bilmədim?
 88. Təbrizdən kənd məktubları
 89. "Təbriz məktubları silsiləsi"ndən növbəti yazı
 90. Nazim Nəsrəddinov: "Təbriz məktubları" silsiləsindən
 91. Dünya yaman dünyadır
 92. Görkəmli maarifçilər Ünsizadələr haqqında təzə xəbər və şəkillər və yaxud Tütk soyad Kanunu - ARKÜNLƏR VƏ BERKSANLAR
 93. "Strategiya.az"ın yeni layihəsi-Səhiyyə tariximizin unudulmuş səhifələri
 94. Abdulla Şaiqin Bülbül Məmmədova həsr olunmuş fransız soneti - "Centlmen bir xanəndəyə"
 95. Dünya türkologiyasının Fərhadı və yaxud dünyanın ən işıqlı adamlarından biri
 96. Qüdrət Piriyevlə birlikdə Azərbaycana tanıtdığımız İqor Səməd oğlu Mehmandarov
 97. Sözgəlişi, ola bilər düzəlişi...
 98. 16 il bundan əvvəl imzalanmış Fərmanın işığı
 99. Bu Dünya- Şirin Dünya.....
 100. Göz görür,ağıl kəsir....
 101. Tərcüməsiz başa düşülən tatar bayatıları
 102. M.Ə.Sabirin türk dili müəllimliyinə gedən əzablı və əziyyətli yolları… - Tədqiqat
 103. Türk dünyasının Bakıda işləyən ilk məşhur qadın həkimlərindən biri- Batırşina Amina xanım
 104. Mənim nəğməli bibim - Foto
 105. Sən yazmasan,mən yazaram
 106. Araşdırmaçı araşdırıcıya deyirlər və yaxud Bir daha Səid Ünsizadə (1825,Şamaxı-1905.,İstanbul) haqqında
 107. Dörd yaşlı lal-dinməz uşağın dili açılacaq!!!
 108. 20 yaşlı Cəfər Cabbarzadənin "Bakı müharibəsi"
 109. Qulam Məmmədli-120
 110. General Hacı Zeynalabdin Tağıyevin tələbə qızlara novruz bayramı təbriki
 111. Türkiyənin "Ordu marşı" və "Çanakkala döyüşçüsü Mustafanın anasına məktubu"
 112. Səid Ünsizadənin (1825-1905) məktəb yaşlı uşaqların təlim və tərbiyəsinə aid dərsliyi - "Təlimül ətfal, təhzibül - əxlaq"
 113. Türk dünyasının 99 yaşlı "El həyatı" (1918) məcmuəsi
 114. Təhsilimizin dostu, dilçiliyimizin generalı Qəzənfər Kazımov
 115. Bu tarix ki var, qəliz məsələ imiş......
 116. SÖZ KİMİNDİR?
 117. Bu dünyada yerin yoxdur, yağı düşmən,
 118. Mənim dualarım
 119. Hələ qışdır bu yerlərdə və yaxud Şəkilli salamın şeirlə cavabı
 120. Təzadlar, ay təzadlar....
 121. Türk dünyasının "Tərcüman"dan əvvəlki "Ziya"sı və yaxud Qaranlığı və alatoranlığı işıqlandıran insanlar
 122. Adını dəyişdiyim retro yazı və ya "Strategiya.az" saytının 106159 nəfər oxucusunun maraq dünyasının sualı - Foto
 123. Riyaziyyat alimlərinin çoxunun tanımadığı dərslik və yaxud, türk dünyasının ilk türkdilli hesab dərsliklərindən biri
 124. Azərbaycan çocuq mətbuatı tarixinin "Qırmızı günəş"i...
 125. İsmayıl ibn Mustafanın (İsmayıl bəy Qasprinskinin) "Ziyayi -Qafqasiyyə"(Qafqazın ziyası) adlı məqaləsi. Tiflis,1881
 126. Səid Ünsizadənin (1825-1905) dərsliklərindən biri - nəzmlə yazılmış "ƏQAİD və NƏSAYİH"
 127. Testdən qəsdən danışmırıq
 128. Ah....Dərslik, dərslik, yenə də dərslik, bir az da ...
 129. Dərsliklərimizin halı və vəziyyəti
 130. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Bakı şəhər müsəlmanlarının müraciətinə cavabı
 131. Bir daha Cəmo bəy Cəbrayılbəyli (1887-1965) və onun 130 yaşını gözləyən yubileyi haqqında
 132. İsmayıl bəy Qaspıralı:" Qəzetə- millətin lisanıdır "
 133. Hırsızın gözü əlyazmalara düşdü
 134. Bu sorğuya hələ də cavab verilməyib : Şotlandiyada H.Z.Tağıyevin yüzillik heykəli varmı? Və yaxud qaranlıqdan işıldayan işıqlar....
 135. Retro mövzularından biri: Midhat Cemal Kuntay :"Toprak, eger uğrunda ölən varsa, vatandır"
 136. I Nikolayın tiflisli nəvələrinin müəllimi Lev Nikolayeviç Modzalevskinin "Kəpənəy"i
 137. Dünyamızı Gələcəyə Tanıdan Rəssam - Fotolar
 138. Yenə də sözümüz-söhbətimiz Kürdəmirin ilk dövlət məktəbi haqqındadır
 139. Türk dünyasının tarixi məktəblərindən biri-- Kürdəmir,Köhnəbazar kənd orta məktəbi və yaxud üç əsrin məktəbi--09.02.1881
 140. Hacı Səid Əfəndi Ünsizadə-191
 141. Təskinlik və toxtaqlıq və yaxud əbədi və həmişəlik mübarizə
 142. Avropada çap olunan latın qrafikalı 100 yaşlı ilk türk kitablarımızdan biri
 143. Ömür keçir, gün keçir və yaxud Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan birinin 100 illik yubileyini keçimək çətindirmi?
 144. Türkiyədə dərs alan azərbaycanlı söz ustası və yaxud Türkiyədə az tanınan Azərbaycan Şekspiri
 145. Bir daha Ünsizadələr haqqında
 146. Dünyaya səpələnmiş Ünsizadələr və yaxud Ünsizadələrin nəsil şəcərəsi, soy ağacı
 147. Seyid Əzim Şirvani (1835-1888) və onun gümüş medalının tarixi məqamları
 148. İstiqlal Bəyannaməsini imzalayanlardan biri Kürdəmirli Mustafa Mahmudov
 149. Bizim Bəhicə müəllim - Xalid Səid yadigarı
 150. Karamanoğlu Mehmet Bey ( .... - 1280) və onun türkcəyə sevgisinin tarixi
 151. Sözümüz, savımız, dilimiz - Nazim Hikmətsiz keçən 53 ilimiz
 152. Mətbuat tariximiz-milli düşüncə tariximiz
 153. Bizə hansı elmlər lazımdır və yaxud ...
 154. TQDK-nın tarixdə qalacaq sənədlərindən biri və yaxud bəyənilən maarifçilik fəaliyyətinin təsdiqi
 155. Əməkdar müəllim, professor dünyasını dəyişdi
 156. Soyqırımı günündə dostumu itirmişəm
 157. Bu yaz bir başqa yazdır
 158. Ölümü ilə böyüyü də, kiçiyi də ağladan Vüsal Orucov üçün oxunan elegiya - VİDEO
 159. Xan qızı Natəvanın qocalıqda miras istəyi
 160. Türkiyəli tərbiyə doktoru XƏlil FİKRƏT və bilimsəl psixologiyanın qurucularından biri Ovide DECROLİ Bakıda
 161. Dinməyin,xamuş olun! Yaxud 1884-cü il fevralın 29-da dünyaya göz açan insan...
 162. Azərbaycan dilində yazılmış ilk coğrafiya dərsliyinin müəllifi Əsgər ağa Gorani Adıgözəlov (1857-1910) və yaxud qaranlıqdan və alatoranlıqdan işığa
 163. XIX əsr maarifçisi Səid Əfəndi Ünsizadənin dərsliklərindən biri
 164. Orta məktəbdə bütün fənlər eyni dərəcədə öyrənilməlidir
 165. HƏ, nə oldu, mən deyən oldu,olmadı?
 166. S.Ə.Şirvaninin bir şeirinin yazılma səbəbi və əks-sədası
 167. Rəşid bəy Əfəndizadənin İstanbuldakı "Uşaq bağçası"- 1898-ci il
 168. Dərgahdan başlanan yol
 169. Fikrin ifadə formalarından biri
 170. Təhsil nazirinin kabinetində yaradılan yerüstü bunker
 171. "Həyat"ın çağırışı nə üçün cavabsız qalır?
 172. Hacı Zeynalabdin Tağıyevin Əhmədli kəndindəki ibtidai məktəbin tarixi görüntülərinin iki yarpağı
 173. Tərbiyə doktoru Halil Fikretin oxucu və tədqiqatçıların çoxuna məlum olmayan nadir şəkilləri
 174. Təhsil tariximizin maraqlı səhifələri
 175. Təhsil tariximizdən maraqlı səhifələri
 176. Akademiklərin cərgəsindəki müəllim
 177. Yeni rahat avtobus marşrutu - Nərimanov metrosu - Dəmir yolu İdarəsi və yaxud müəllim, şagird və tələbələr üçün "İVECO" avtobusları
 178. Mübarizə bu gün də var,sabah da...
 179. Xalqımızın türkdilli ilk mətbuat nümunələri
 180. "Əkinçi" qəzeti-140
 181. Mustafanın Çanakkala məktubu
 182. Məktəbdə elm və texnologiya həftəsi
 183. Mübarizə bu gün də var, yarın da....
 184. Halil Fikret və şifahi türkdilli xalq ədəbiyyatımızın Avropadan başlanan təbliğatı
 185. Kim inanmırsa, bu daş, bu da tərəzi...
 186. Yazımızın tarixi-özümüzün tarixi
 187. Fikrət Sadıq -Dədə Qorqud
 188. Tədqiqatçı öz fikrində israrlıdır
 189. Avropa Azərbaycan Məktəbinin olimpiada komandası respublika bilik yarışına vəsiqə aldı
 190. Tarixdə izi və sözü olan insanlardan biri: Cəmo bəy Cəbrayılbəyli
 191. Azərbaycanşünas alim, görkəmli şərqşünas - Mirzə Rəhimov-85
 192. "Dəbistan" jurnalının bir nömrəsinin biblioqrafiyası
 193. Xəlil Fikrət "Tərbiyə və tədris tarixi"
 194. Mirzə Həsən Əfəndi Əlqədari və Azərbaycan
 195. Latın qrafikalı ilk türk kitablarımızdan biri: Hans Stumme, Halil Fikret. "Türkische Lesestoffe…" Leipziq, 1916
 196. "Bağçasaraydan göndərilən məktub"
 197. Diqqət! Diqqət! Məktəb tariximizin qaranlıq səhifələrini işıqlandırırıq!
 198. İ.V.Miçurinin heykəli ucaldılan kənd - Qəbələ, Vəndam kəndi
 199. Maarifçiliyimizin və ədəbi dilimizin tarixi-“Ziya”(“Ziyayi-Qafqasiyyə”) qəzeti -135
 200. Dünya dərsliklərində yuva salan 150 yaşlı "Мотылек" və yaxud birgünlük kəpənəyin tərənnümü
 201. Səsimizə səs vermədikləri üçün ... - Fotolar
 202. Hər gün xatırlanan adam - Fərhad Zeynalov - 85
 203. Abdulla Şaiqin uşaq bağçası
 204. "Ziya"nın biblioqrafiyası
 205. Kasıblığın üzü qara olsun
 206. Bu gün M.Ə.Sabirin ad günüdür
 207. Keçən günə gün çatarmı ... - Fotolar
 208. Elmə yönələn yolun başlanğıcı - FOTO
 209. Bakı, ... küçəsi, Azərbaycan Mətbuat Muzeyi
 210. Otuz doqquz ildən sonra yazılan məktubun təəssüratı
 211. Ucundadır dilimin həqiqətin böyüyü ...
 212. İlk hesab dərsliyimiz
 213. Yusif Vəzirovun kölgədə qalan yazıları
 214. Dostluq etməyi bacaran adam - dostum İsa Əliyev
 215. “Tunğuç”məcmuəsi və ya açılmayan qapılar, pəncərələr…
 216. Mustafa Lütfi Şirvani İsmayılov (1876- ?) və onun Həştərxanda Azərbaycan dilində nəşr olunan "Bürhani-tərəqqi" qəzeti
 217. Dərslik, dərslik, yenə də dərslik...
 218. M.Ə.Rəsulzadənin bir məqaləsinin çağırışları və yaxud Əli bəy Hüseynzadənin sorğusu :"Anladınızmı?"
 219. "Molla Nəsrəddin"in Bakı vəkilərindən biri- Məhəmməd Əmin Rəsulzadə
 220. " Riyazi isbat və məntiqi təfəkkür " - FOTO
 221. "ZİYA"lı ziyalı - Foto
 222. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə nə vaxt anadan olmuşdur?
Şərh yaz
Enter Code*:

Son xəbərlər
 
Xəbər başlıqları
20-08-2018
19-08-2018
18-08-2018

Bütün xəbərlər

 
© 2012 Strategiya.az
Proqramlaşdırma: Encoder.Az
2.005 san