Müasir   Azərbaycanda   Dövlət   İdarəçiliyində   Gender  Siyasətinin   Səciyyəvi   Xüsusiyyətləri 

12:26 / 01.01.2020

  Murtəza Həsənov,   s.e.f.d.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasının “Dövlət qulluğu və kadr siyasəti”kafedrasının dosenti, siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru

Gender bərabərliyi müasir dövrdə demokratik cəmiyyətin inkişafının və insan hüquqlarının qorunmasının əsas prioritetlərindən birini təşkil edir. Müstəqil Azərbaycan Respublikasında milli qanunvericilik qadınların hüquq bərabərliyini təmin edərək hər cür ayrı-seçkiliyin qarşısını almağa xidmət göstərir, gender məsələləri ilə bağlı dövlət siyasəti isə qadınların bərabər imkanlarının gerçəkləşdirilməsinə yönəlmişdir. Azərbaycan təhsili və səhiyyəsində aparıcı mövqelər tutan qadınlarımız ölkəmizin siyasi, sosial və ictimai həyatının bütün sahələrində fəal iştirak etməklə, real gender bərabərliyinə nail olunması üçün öz qüvvələrini əsirgəmirlər.

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev

Azərbaycan Respublikası müstəqillik əldə etdikdən sonra mədəni həyatın inkişafı üçün ölkə daxilində mühüm tədbirlər görmüş və bu sahədə bir çox beynəlxalq qurumlarla əməkdaşlıq etməyə başlamışdır. Tarixin gedişatı boyunca, cinsiyyət  məsələsi dövlət idarəçiliyində mühüm rol oynamışdır. 1900-cü illərdə Vətəndaş Hüquqları və iş sığortası barəsindəki qanunların hazırlanması ictimaiyyət arasındakı düşüncələrdə dəyişikliklərə səbəb olaraq, bu məsələlərin həssaslığını ön plana çıxartdı. Bəşəriyyətin ən böyük arzularından biri bütün insan hüquqlarından bərabər istifadə etməkdir və insanlar arasındakı irqi, rəngindən, cinsindən, dinindən, siyasi əqidəsindən asılı olmayaraq hər kəsin eyni statusa tabe olmağa istəməsiylə başlamışdır. "İnsan hüquqları" bəşər tarixinin başlanğıcı və bəşəriyyətin inkişafı ilə irəliləməsi ilə meydana gələn təməl hüquqlardır. İnsan hüquqları anlayışı doğuşdan xas olan və dövlət və şəxslər tərəfindən toxunulmayan bütün insan hüquqlarına aiddir  Qərbdə qanlı mübarizələrin nəticəsi olan insan hüquqları həmişə kişilər üçün hesab olunurdu və   bəşəriyyətin yarısı qadınlar haqlardan  kənarda qalmışdır . Bu kənarlaşdırma, ümumiyyətlə “feminiz” olaraq təyin olunan hüquqlar baxımından qadınların bərabərliyini müdafiə edən bir hərəkatın meydana gəlməsinə səbəb oldu. Buna görə də bu hüquqlar birdən-birə meydana çıxmadı, lakin tarixi proses zamanı baş verən dəyişikliklərdən təsirləndi. Bu proses konstitusiyalarda əks olundu.

Bu dəyişikliklər dövlət rəhbərliyinin dövlət konstitusiyasını hazırlayan "elit" torpaq sahibləri və  1900-cü illərin başında dövlət idarəçiliyini akademik bir intizam kimi təsis edən kişilər ilə yanaşı başqalarının da fikirlərini və səslərini daha asan qəbul etməsinə səbəb oldu. 1864-cü ildə ABŞ Hökuməti qadınların dövlət qulluğunda işə qəbul olunduğu zaman bir kişinin eyni işi yerinə yetirmək üçün alacağı  əmək haqqının yarısı qədər maaş alacağını bəyan etmişdi. 1963-cü ildə Bərabər Əmək haqqı Aktı ilə gender bərabərliyi məsələsi yaxşılaşsa da, hələ də tam bərabərliyə nail olunmayıb. Erkən dövrlərdən qalan ayrı-seçkilik məfhumu təəssüflər olsun ki, bugünkü dövrə də öz təsirini göstərmişdir. Beləki,  qadınlar hazırda kişilərin qazandığı hər bir dollar üçün 77,8 sent qazanırlar. Kaliforniya Universitetinin araşdırmasına görə qadınların dövlət idarəçiliyində iştirak etməli olduğunu göstərən 3 əsas arqument var Bunlar aşağıdakılardır:  

1)                    Hər kəsə fayda gətirir. Qadınların rəhbərlikdə iştirak etməsi bir fərddən daha çox fayda gətirdiyi davamlı şəkildə sübut olunmuşdur. Qadınlar siyasət və qərar qəbuletmə proseslərinə cəlb olunduqda, ailələrə, cəmiyyətlərə, iqtisadiyyata və bütün ölkələrə təsir edən gender bərabərliyinin bir sıra vacib məsələləri həll olunur. Qadın dövlət qulluqçusu və siyasətçiləri cinsi zorakılıq və bir sıra əsasən qadınların üzləşdiyi məsələlərin həll olunmasında  kişi dövlət qulluqçusu və siyasətçilərdən daha çox fəallıq göstərir.

2)                    Təşkilat və qurumlar daha yaxşı fəaliyyət göstərirlər. Qurumlar qadınları qərar qəbul etmə prosesinə daxil etdikdə, çox vaxt daha yaxşı performans göstərirlər. İnsan resursları üzrə konsaltinq şirkəti olan “DDI”-nin araşdırmasına görə, maliyyə baxımından ən yaxşı performans göstərən şirkətlərin çoxunda rəhbərlik qadınlardan təşkil olunmuşdur. Digər bir tədqiqat isə göstərir ki, qadınlar şirkətin idarəçiliyinə daxil olduqda və qadınlar həmkarları, müdirləri, və digər biznes tərəfdaşları tərəfindən lider kimi qiymətləndirildiyi zaman, şirkətin səhmləri daha yaxşı performans göstərir.

3)                    Yaxşı nümunə olur. Dövlət idarəçiliyi hökumətin təməlindədir və milli siyasət və proqramların yaradılmasında ayrılmaz bir rol oynayır. İdeal olaraq, dövlət idarəçiliyi ədalət, bərabərlik, və ayrıseçkilik olmaması prinsipləri ilə idarə olunur. Əgər dövlət idarəçiliyi cinsiyyət əsaslı maneələrin aradan qaldırılmasına yol açarsa və eyni zamanda liderlik edən və iştirak edən kişilərə və qadınlara eyni dərəcədə imkan yaradarsa,  dünyanın qalan hissəsi üçün və eləcədə gələcək nəsillər üçün bu çox gözəl nümunə olacaqdır.

Gender bərabərliyinin müsbət nəticələrinin olmasına baxmayaraq sosial, mədəni, iqtisadi maneələrin və eləcə də, milli və qlobal miqyasda maneələrin olması tam bərabərliyin yaranmasına imkan vermir.

 

Qadınların ictimai məşğulluq səviyyəsində bərabər şəkildə təmsil edilməsi daha fərqli və əhatəli işçi qüvvəsinin yaradılması istiqamətində irəliləmənin vacib göstəricisidir.  Səmərəli idarə edildikdə müxtəliflik təşkilati performansa kömək təmin etmək üçün mövcud olan istedad hovuzunu genişləndirməyə kömək edir. Dövlət sektorunda müxtəlif fikir və təcrübələr vətəndaşların ehtiyaclarını daha yaxşı əks etdirən siyasət və xidmətlərə gətirib çıxara bilər. Dövlət qulluğunun ən yüksək səviyyəsində gender bərabərliyinin olması qadınların qərar qəbuletmə proseslərində və siyasətdə rol oynadığının vacib göstəricisidir.

İnkişaf etmiş ölkələrdə qadınların dövlət sektorunda təmsil olunmaları ortalama  58%-ə bərabərdir. Bunun əsas səbəblərindən biri də müəllim və ya tibb bacısı kimi bəzi əsas dövlət sektoru vəzifələrində qadınlara üstünlük verilməsidir. Digər bir səbəb isə özəl sektora nisbətən dövlət sektorunun daha çox elastik iş şəraitini əhatə etməsidir. Məsələn, inkişaf etmiş ölkələrdə dövlət sektoru özəl sektordan daha çox uşaq və ailə yardımı təşkili təklif edir. İnkişaf etmiş ölkələrin mərkəzi hökumətində qadınlar ümumi işçilərin ortalama olaraq 53%-ni (2015) təşkil edir. Yunanıstan, İtaliya, Danimarka, Belçika və İspaniyada nisbi olaraq gender tarazlığı mövcuddur. Beləki, bu ölkələrdə qadınların təmsil olma faizi 51-52% faiz arasında dəyişir. Mərkəzi hökumətdə qadınların ən yüksək payı olan ölkələr Macarıstan (72%), Polşa (69%) və Slovakiyadır (68%). Yaponiya (18%), Koreya (29%) və İsveçrədə (31%) isə qadınların payı digər inkişaf etmiş ölkələrə nisbətən çox aşağıdadır.

Azərbaycanda isə Dövlət Statistika Komissiyası qadın və kişilər üzrə illik milli statistik hesabatı dərc edir .

 Azərbaycan Respublikasında kişi və qadın bərabərliyi dövlətin 1995-ci ildə qəbul olunmuş əsas qanunu, milli Konstitusiya tərəfindən təsdiq edilir. Konstitusiyanın 25-ci maddəsi   kişi və qadınların bərabər hüquq və azadlıqlarını tesbit edir və insan və vətəndaş hüquq və azadlıqlarının cinsi mənsubiyyətə görə məhdudlaşdırılmasını qadağan edır. Eyni maddədə təsdiq olunur ki, cinsindən asılı olmayaraq hər kəsin hüquq və azadlıqlarının bərabərliyi Azərbaycan dövləti tərəfindən təmin olunur. Konstitusiyanın 55-ci maddəsində isə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlarının dövlət idarəetməsində iştirak etmək hüququ və dövlət orqanlarında qulluq etmək hüququ təsdiq olunur. Bu hüquqlar cinsdən asılı olmayarq ölkənin bütün vətəndaşlarına şamil olunur.

Milli Konstitusiyanın kişi və qadın bərabərliyi sahəsində müəyyən etdityi hüquqi çərçivə (kişi və qadın arasında hüquq və azadlıqlar bərabərliyi və cinsi mənsubiyyətə görə ayri seçkiliyin qadağan olunması) Əmək Məcəlləsi, Ailə Məcəlləsi, Cinayət Məcilləsində və digər qanuni aktlarda öz əksini tapır.

        Azərbaycan Respublikasında idarəetmə prosesində gender bərabərliyinin bərqərar olması və qadınların fəal iştirakının təmin edilməsi dövlətin davamlı inkişafının hədəflərindən biri olaraq təsdiq edilmişdir. “2008-2015-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında yoxsulluğun azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət Proqramı” (YADİDP) Azərbaycan Prezidentitin 2008-ci il 15 sentyabr tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir. YADİDP Minilliyin İnkişaf Məqsədləri ilə tam uyğunlaşdırılmışdır. Proqram yeddi il ərzində Azərbaycanın sosial-iqtisadi inkişafı üçün əsas doqquz strateji məqsədi  müəyyənləşdirilmişdir. Doqquz strateji məqsəd arasında gender bərabərliyinin təmin olunması da yer almışdır (YADİDP, 3.1). Gender bərabərliyini məqsəd olaraq təsdiq edən Dövlət Proqramı bu məqsədə uyğun aşağıdakı hədəfi təyin etmişdir: “2015-ci ilin sonunadək qərarların qəbul edilməsi prosesində qadınların iştirak səviyyəsinin yüksəldilməsini təmin etmək”.  Proqramda həmçinin gender bərabərliyinə aid məqsəd və hədəf üçün proqram təbiqinin monitorinq göstəriciləri müəyyənləşdirilmişdir: mərkəzi icra strukturlarının rəhbərləri arasında qadınların iştirak səviyyəsi, parlament üzvləri arasında qadınların iştirak səviyyəsi , bələdiyyə üzvləri arasında qadınların iştirak səviyyəsi və hakimlər arasında qadınların iştirak səviyyəsi.

Beləliklə, 2008-2015-ci illərdə dövlətin idarəetmə sistemində qadınların iştirak səviyyəsinin artərılması Azərbaycan dövləti tərəfindən gender bərabərliyinin göstəricisi olaraq seçilmişdir və bu səviyyənin yüksəldilməsi üçün kokret tədbirlərin həyata keçirilməsi müvafiq dövlət qurumlarına həvalə edilmişdir.   

Davamlı inkişaf konsepsiyasına görə irqindən, cinsindən, milliyyətindən, dini mənsubiyyətindən və yaxud coğrafi mövqeyindən asılı olmayaraq hər bir insan üçün davamlı inkişafda mövcud olan və yaxud ola biləcək bütün məhdudiyyətlər aradan qaldırılmalıdır. İnsan cəmiyyətini qadın və kişilər təşkil edir. Bu, cəmiyyətdə təxminən eyni sayda insanı birləşdirən ən iri qruplardır. Cinslər arasında bioloji fərqlər məlumdur və dəyişməzdir. Lakin bu heç də o demək deyil ki, kişi və qadının cəmiyyətdə tutduğu yer dəyişməzdir. Beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən BMT-nin sənədlərində təqdim olunmuş "dünyanın yarısı, imkanların yarısı" və "hər iki cinsə eyni imkanların yaradılması" prinsipi, eləcə də bu istiqamətdə həyata keçirilən siyasət gender bərabərliyinin mahiyyətini təşkil edir.

Qeyd etmək lazımdır ki, rəhbər vəzifələrdə təmsil olunmağa gəldikdə, bu sahədə gender qeyri-bərabərliyi bir çox ölkələrdə, o cümlədən Yaponiya, Koreya və İsveçrə kimi  yüksək inkişaf etmiş ölkələrdə də mövcuddur. Müşahidə olunan qeyri-bərabərliyi aradan qaldınnaq üçün milli və beynəlxalq səviyyələrdə müvafiq tədbirlər həyata keçirilməkdədir. İnkişaf etmiş ölkələrdə gender bərabərliyi qənaətbəxş olsa da, bir sıra inkişaf etməkdə olan ölkələrdə xüsusilə Afrika və Ərəb ölkələrində bu bərabərlik səviyyəsi  çox aşağıdır.     Azərbaycan Respublikasında idarəetmə prosesində gender bərabərliyinin bərqərar olması və qadınların fəal iştirakının təmin edilməsi dövlətin davamlı inkişafının hədəflərindən biri olaraq təsdiq edilmişdir.  2008-ci il sentyabrın 26-da Bakıda keçirilmiş Azərbaycan qadınlarının III qurultayı respublikanın sosial-iqtisadi və demokratik inkişafının keyfiyyətcə yeni mərhələsində qadın hərəkatına yenidən nəzər salmaq, son illərdə bu sahədə görülən işlərə yekun vurmaq, habelə müasir mərhələdə gender siyasəti sahəsində qarşıda duran vəzifələri dəqiqləşdirmək məqsədi daşımışdır.

Qurultayda çıxış edən YUNESKO və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri,  Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva demişdir ki, Azərbaycan qadınları həyatın bir çox sahələrində əldə etdikləri uğurlarla haqlı olaraq fəxr edirlər: "Tarix boyu Azərbaycanda mədəniyyətimizin, ana dilimizin, dinimizin, adət-ənənələrimizin, milli dəyərlərimizin qorunub saxlanmasında qadınların misilsiz xidməti olubdur. Azərbaycanda qadın, ana hər zaman uca, müqəddəs sayılıbdır. Azərbaycan qadınları övladlarını vətənpərvərlik, xeyirxahlıq, mərdlik, qonaqpərvərlik, tolerantlıq ruhunda tərbiyə edərək, xalqımıza xas olan bu gözəl xüsusiyyətləri qoruyub saxlayıblar. Ölkəmiz müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra, demək olar ki qadınların qarşısında daha geniş imkanlar açıldı. Bu gün Azərbaycan dünyanın ən dinamik inkişaf edən ölkələrindən biridir. İqtisadi artım sürətinə görə Azərbaycan 4 ildir ki, dünyanın lider ölkəsidir. Bu inkişaf həyatımızın bütün sahələrində müşahidə olunur və bu uğurlarda Azərbaycan qadınının böyük rolu, böyük payı var".

“Gender (kişi və qadınların) bərabərliyinin təminatları haqqında” qanun milli qanunvericiliyində gender sahəsinə aid məsələlərin təkmilləşdirilməsi üçün əsas hüquqi çərçivəni müəyyən etmişdir. 2007-ci ilin oktyabr ayında  Qanunun  tətbiqi ilə əlaqədar Azərbaycan Respublikasının bir sıra qanunvericilik aktlarına əlavələr və dəyişikliklər edilmişdir. O cümlədən “Siyasi partiyalar haqqında”, “Təhsil”, “Həmkarlar ittifaqları haqqında” və “Qeyri-hökumət təşkilatları (ictimai birliklər və fondlar) haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanunlarına, Milli Məclisin Daxili Nizamnaməsinə, Əmək Məcəlləsinə, Cinayət Məcəlləsinə, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə və Cəzaların İcrası Məcəlləsinə müvafiq əlavələr və deyişikliklər edilmişdir.

Azərbaycan Respublikasının gender bərabərliyi sahəsində üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəliklər.

Azərbaycan Respublikasının gender siyasətinin səciyyəvi xüsusiyyətlərindən biri ölkənin ardıcıl şəkildə gender bərabərliyi sahəsində əsas beynəlxalq konvensiyalara qoşulması və qlobal miqyasda gəndər bərabərliyinin bərqərar olması sahəsində gedən fəaliyyətdə aktiv iştirak etməsidir.

 

Dövlət idarəçiliyində gender bərabərliyinə və qadın hüquqlarına aid bəzi beynəlxalq öhdəliklər

Maddə 2

Bütün insanlar cinslərindən asılı olmayaraq Beyannamədə elan olunan hüquq və vəzifələrə malik olmalıdır.

Maddə 2.1

Hər bir şəxsin öz ölkəsində dövlətin xidmətində qulluq etmək üçün bərabər imkana malik olmaq hüququ var.

Dövlət seçkilərdə iştirak etmək, ictimai dövlət qulluğunda vəzifə tutmaq və milli qanunla müəyyən edilən bütün ictimai-dövlət funksiyalarını yerinə yetirməkdə kişilərin və qadınların bərabər hüquqlarını tanıyır.

- qadınlara qarşı hər cür ayrı-seçkiliyi qadağan etmək və qadınların ayrı-seçkilikdən müdafiyəsini  təmin etmək, özündə qadınlara qarşı ayrı-seçkilik əks etdirən mövcud qanunları, qərarları, adətləri və təcrübələri dəyişdirmək və ya onları ləğv etmək üçün, qanunvericilik tədbirləri də daxil edilməklə, bütün müvafiq tədbirləri görmək(hissə İ, maddə 2, f); qadınların hökumətin siyasətinin formalaşmasında və həyata keçirilməsində iştirak etmək və dövlət vəzifələri tutmaq, habelə dövlət idarəçiliyinin bütün səviyyələrində bütün dövlət funksiyalarını həyata keçirmək hüququnu  təmin etmək.

Kişilərə və qadınlara eyni dəyərəli əməyə görə bərabər ödəniş prinsipini təşviq və  təmin etmək.

Maddə 3

  Bu Konvensiyanın şamil olunduğu qadın onun doğuşlarının nəzərdə tutulan müddətini təsdiq edən tibbi şəhadətnamə təqdim etməklə, hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyət hüququna malikdir. Doğuşdan sonrakı məcburi məzuniyyət də daxil olmaqla hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətin müddəti ən azı 12 həftə təşkil edir. Doğuşdan sonrakı məcburi məzuniyyətin müddəti hər bir ölkənin qanunvericiliyi ilə müəyyən edilir, lakin hər bir halda 6 həftədən az olmamalıdır.

Doğuş nəzərdə tutulan müddətdən sonra baş verərsə, bu tarixə qədər götürülən məzuniyyət faktiki doğuş tarixinə qədər uzadılır, bunun nəticəsində doğuşdan sonrakı məcburi məzuniyyətin müddəti qısaldılır.

5. Səbəbi hamiləliklə əlaqədar olan xəstəlik hallarında ölkənin qanunvericiliyi doğuşa qədərki dövrdə maksimum müddəti səlahiyyətli hakimiyyət orqanları tərəfindən müəyyən olunan əlavə məzuniyyət nəzərdə tutur.

6. Səbəbi şəhadətnamədə müəyyənləşdirilən doğuşla əlaqədar olan xəstəlik hallarında qadın, maksimum müddəti səlahiyyətli hakimiyyət orqanı tərəfindən müəyyənləşdirilməklə doğuşdan sonrakı məzuniyyətin müddətini uzatmaq hüququna malikdir.

Maddə 4

  3-cü maddədə müəyyən olunmuş hamiləliyə və doğuşa görə məzuniyyətdə olan qadın pul vəsaiti və tibbi yardım almaq hüququna malikdir.

Pul qadının özünü və onun uşağını qiqiyena, həyat şəraiti və lazımi həyat səviyyəsi nöqteyi-nəzərdən təmin edəcək həcmdə ölkə qanunvericiliyi ilə müəyyən olunur.

Tibbi yardım ixtisaslaşdırılmış həkimlər və akuşerkalar tərəfindən doğuşa qədər, doğuş zamanı və doğuşdan sonra nəzarəti və qulluğu, eləcə də zəruri hallarda, hospitalizasiyanı əhatə edir, imkan daxilində həkimi, habelə dövlət və xüsusi tibb müəssisəsini seçməkdə tam azadlıq verilir.

Pul vəsaitinin verilməsi və tibbi yardım ya məcburi tibbi sığorta sisteminin, ya da dövlət fondlarının vəsaitləri hesabına həyata keçirilir, hər bir halda bu yardımlar göstərilən  şərtlərə cavab verən bütün qadınlara şamil edilir.

Göstərilən pul vəsaitinə və tibbi yardıma iddia etmək hüququ olmayan qadınlara ictimai kömək fondları hesabına müvafiq yardım göstərilir, bu şərtlə ki, onların ictimai kömək göstərmələri üçün tələb olunan gəlirləri yoxlanılsın.

Məcburi sosial sığorta vəsaitləri hesabına verilən pul vəsaitlərinin məbləği əvvəlki əmək haqqı əsasında hesablanır, bu vəsait qadının bu məqsədlə nəzərdə tutulan əvvəlki əmək haqqının üçdə ikisindən az olmamalıdır.

Ödənilən əmək haqqının ümumi həcminə əsasən doğuşa və hamiləliyə görə vəsaitlərdən məcburi sosial sığorta sisteminə uyğun olaraq tutulan hər cür ödəmələr və vergilər həmin müəssisədə işləyən qadınların və kişilərin ümumi sayı əsasında hesablanır.

8. Heç bir halda sahibkar onun yanında işləyən qadına bu cür vəsaitlərin verilməsi üzrə xərclərə görə şəxsi məsuliyyət daşımır.

Maddə 5

  1. Qadın uşağını döşlə yedizdirirsə, o, bu məqsədlə gün ərzində bir və ya bir neçə dəfə müddəti ölkə qanunvericiliyi ilə müəyyənləşdirilən fasilə götürmək hüququna malikdir.

2. Uşağın yedizdirilməsi üçün fasilələr iş saatı sayılır və qanunvericiliyə uyğun olaraq ödənilir, bu məsələ kollektiv müqavilələrlə tənzimləndikdə həmin müddəa müvafiq müqaviləyə əsasən müəyyən edilir.

Qadın təşkilatları BMT-nin İnkişaf Proqramı (UNDP), Əhali Fondu (UNF-PA), Uşaq Fondu (UNİCEF). Qadınlar üçün İnkişaf Fondu (UNİFEM), İctimai Əlaqələr (UNDPİ), Qaçqınlar üzrə (UNHCR) bölmələrin proqramlarını həyata keçirir, digər QHT-lər ilə sıx əlaqə saxlayır, qadın, gənclər və uşaq təşkilatları ilə müntəzəm əlaqədə işləyirlər. Birliklər, həmçinin ölkə Konstitusiyası, "Qadınlara Qarşı Ayrıseçkiliyin Bütün Formalarının Ləğvi" və s. konvensiyaların, BMT-nin qərarlarının və qətnamələrinin öyrənilməsi, Pekin Fəaliyyət Platformasının və s. sənədlərin Azərbaycan dilinə tərcüməsi bu sənədlərin şəhər və kəndlərdə yaşayan qadınlarla öyrənilməsi istiqamətində fəaliyyət göstərir. Respublika sakinləri üçün qadın problemələri və uşaq haqları üzrə zona müşavirələri, BMT-nin QHT-lər üçün Resurs Mərkəzində müntəzəm toplantılar keçirir, onları ingilis dilindən tərcümə olunmuş BMT-nin cari sənədləri və tədbirləri ilə tanış edir, fəaliyyət planları işləyib QHT-lərə paylayır, sorğu kitabçaları, məlumat vərəqələri və s. çap etdirir, kütləvi informasiya vasitələri ilə sıx əlaqədə işləyir, din mövzuları üzrə televiziya və radio verilişləri təşkil edir, maariflənmə istiqamətində təhsil ocaqlarında, birliklərin rayon bölmə təşkilatlarında tematik mövzulara həsr olunmuş görüşlər, məruzələr və yubileylər keçirilir. Qadınların və yeniyetmə qızların hüquqlarını qoruyan müasir proqramlar haqqında informasiya verilir, qadınların iqtisadi müstəqilliyi haqqında məruzələr oxunur və konfranslar keçirilir. Azərbaycanın Avroatlantik məkana inteqrasiya etməsində, beynəlxalq standartların bərqərar olmasında, göründüyü kimi, qadın birlik və təşkilatlarının önəmli rol oynaması həm ölkənin elitası, həm də geniş ictimaiyyəti tərəfindən dəstəklənir. Bu gün Azərbaycan Respublikasında həyata  keçirilən mühüm dövlət proqramları, məqsədyönlü islahatlar ölkənin davamlı və tarazlı inkişafına geniş imkanlar yaradır. Əsası Ulu Öndər Heydər Əliyev tərəfındən qoyulmuş və Azərbaycanın davamlı inkişafına hesablanmış siyasətin hazırda dövlət başçısı cənab İlham Əliyev tərəfındən uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində ölkə öz milli inkişaf modelini formalaşdırmaqla, onun davamlılığı təmin olunmaqla, milli inkişafı yeni keyfıyyət mərhələsinə yüksəlmişdir. Qadın təşkilatlarının daha da güclənməsi və möhkəmlənməsi üçün respublikamızda məqsədyönlü iş aparılır, tədbirlər həyata keçirilir.

 


Etiket:

Strategiya.az

Xəbərlər
13.07.2020

Düşmənin bir neçə hərbi obyekti və texnikası darmadağın edilib - RƏSMİ

13.07.2020

Rəhim Qazıyev saxlanıldı və barəsində cinayət işi başlanıldı - RƏSMİ

13.07.2020

Azərbaycanda daha 529 nəfər koronavirusa yoluxdu, 547 nəfər sağaldı, 7 nəfər öldü

13.07.2020

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva: Bizim işimiz haqq işidir və Allah bizimlədir! Düşmənə layiqli cavab verildi və bu, hər zaman belə olacaqdır!

13.07.2020

Azərbaycan Prezidenti: Hərbçilərimizin, şəhidlərimizin qanı yerdə qalmayıb və qalmayacaq

13.07.2020

Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə Təhlükəsizlik Şurasının iclası keçirilib 

13.07.2020

Elçin Əhmədov: Ermənistan sərhəddə təcavüz aktı törətməklə ictimai fikri ölkədaxili problemlərdən yayındırmağa çalışır

13.07.2020

Türkiyə XİN: Ərazi bütövlüyünü qorumaq mübarizəsində Azərbaycanın yanındayıq

13.07.2020

Azərbaycan Ordusu düşmənin dayaq məntəqəsinə zərbə endirib, düşmənin canlı qüvvəsi məhv edilib

13.07.2020

MN: Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin tam nəzarəti altındadır

13.07.2020

HEYDƏR ƏLİYEV - yeni milli intibahın və müstəqil dövlətçiliyin əsasını qoymuş tarixi şəxsiyyət

12.07.2020

Müdafiə Nazirliyi düşmən hücumunun qarşısını alınarkən şəhid olan hərbi qulluqçularımızın adlarını açıqladı

12.07.2020

XİN: Ermənistan bu kimi təxribatçı əməlləri ilə üçüncü ölkələri Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsinə cəlb etməyə çalışır

12.07.2020

Müdafiə Nazirliyi: İtki verən düşmən geri otuzdurulub

12.07.2020

Ermənistan silahlı qüvvələrinin bölmələri Tovuz istiqamətində təxribat törədib

12.07.2020

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Əməkdar artist Bəhram Bağırzadə ilə telefonla danışıb

12.07.2020

Sumqayıtda yaşadığı evi qanunsuz tərk edən aktiv koronavirus xəstəsinə cinayət işi başlanılıb

12.07.2020

Azərbaycanda faktiki hava şəraiti açıqlanıb

12.07.2020

FHN: Yağış sularının dolduğu ərazilərdə təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirilir

11.07.2020

DİN, Baş Prokurorluq və Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi keçirdikləri birgə əməliyyatla bağlı məlumat yaydı

11.07.2020

Azərbaycan XİN: Ermənistan rəhbərliyi apardıqları siyasətə görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli məsələsində tamamilə tək qalıblar

11.07.2020

Azərbaycanda daha 531 nəfər koronavirusa yoluxdu, 514 nəfər sağaldı, 6 nəfər öldü

11.07.2020

İcra Hakimiyyətinin başçısı vəzifəsindən azad edildi - SƏRƏNCAM

11.07.2020

Azərbaycan türkləri ilə eyni dil qrupunu bölüşən salarlar kimlərdir?

11.07.2020

Yol polisi yenidən dayanma-durmaya görə cərimə yazacaq

11.07.2020

Karantin qaydalarını pozaraq Bakıdan bölgələrə sərnişin aparan sürücü və müştəriləri həbs olunublar

11.07.2020

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı

10.07.2020

DTX XİN-in Konsulluq İdarəsinin rəisi Faiq Bağırov ilə bağlı məlumat yaydı

10.07.2020

Biləsuvarda qızını evdə zəncirləyən ata tutulub 

10.07.2020

Bu gün BMT Baş Assambleyasının xüsusi sessiyası keçiriləcək

10.07.2020

Bir gündə karantin postlarından keçməyə cəhd edən 330 avtomobil geri qaytarılıb

10.07.2020

Bakıda karantin postları yenidən qurulub

10.07.2020

Azərbaycan neftinin qiyməti ucuzlaşıb

10.07.2020

COVİD-19 virusuna yoluxmuş xəstələrin simptomlara əsasən təsnifatı açıqlandı

09.07.2020

Böyük Şor gölünün 50 faizi çirkabdan təmizlənib 

09.07.2020

Azərbaycanda daha 548 nəfər koronavirusa yoluxdu, 491 nəfər sağaldı, 10 nəfər öldü

09.07.2020

Böyük Şor gölünün üzərində yaranmış qatı çirkab örtüyün təmizlənməsinə başlanılıb

09.07.2020

BQXK nümayəndələri Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevə baş çəkib

09.07.2020

Bakı Dövlət Universiteti və Yasamal Rayon İcra Hakimiyyətinin birgə təşkilatçılığı ilə Ulu Öndərin hakimiyyətə gəlməsinin 51-ci ildönümünə həsr olunmuş onlayn tədbir keçirilib

09.07.2020

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın tapşırığı ilə ATU-nun koronavirusa yoluxmuş həkiminin səhhəti xüsusi nəzarətə götürülüb

09.07.2020

DİN rayonlarda əməliyyata başladı, 10-dan artıq şirkət rəhbəri saxlanıldı

09.07.2020

Xaçmazın giriş-çıxışlarında postlar quruldu, hərəkətə ciddi nəzarət başladı

09.07.2020

Sərt karantin elan olunan ərazilərdə bir gündə qayda pozan 1081 nəfər cərimləndi

09.07.2020

General-leytenant Fuad Məmmədov  vəzifəsindən azad edilib

09.07.2020

Əkin sahələri və meyvə bağları ciddi zərər çəkib

09.07.2020

Sağalan COVİD xəstələrinə arayış necə verilir? - RƏSMİ AÇIQLAMA

08.07.2020

Ekspres xətlər üzrə avtobusların iş qrafiki dəyişdirilib

08.07.2020

Azərbaycanda daha 542 nəfər koronavirusa yoluxdu, 465 nəfər sağaldı, 9 nəfər öldü

08.07.2020

Bakıda polisə hücum etdiyi deyilən şəxslər aşkarlandı

08.07.2020

Dolu düşəcəyi gözlənilir