Mədəniyyət qitəsində yeni “Avromədənisizlik”

18:46 / 06.04.2018

Rəna Mirzəzadə

Fəlsəfə elmləri doktoru, professor

 

Dünya ədəbi klassikasında fərdlər arası nəlayiqlik, qeyri etiklik kimi epitetlərə rast gəlinir. Və bu “təsvir” növü XXI əsrdə özünün “püxtələşmə ərazisini” tapıb – Sosial şəbəkə məkanı. Zaman o zaman deyil ki, bu kimi hallarda bir qadın örpəyini atasan və kişilik şücaəti vəcdə gələ və ədəb, şərəf və ləyaqət məkanına baş əyə.

Bəzən də istər ailədə, istər cəmiyyətdə “onun ağzını açma, yola ver” tərbiyə metodu üstünlük təşkil edir. Və etiketsiz davranışlı kəs “yola verildiyi” üçün də “hər cür istifadə imkanlarından bəhrələnməyə alışır”. Diqqət! QHT-lərin nəzərinə. Məhz cəmiyyətdə nəlayiq davranışların reablitsiyası aktualdır.

Ümumilikdə nəlayiq davranış qanunla tənzimlənməlidirmi... İlk öncə hüquqi mahiyyətə diqqət yetirək. Hər fərdin cəmiyyətdə bir vətəndaş intizamı, vətəndaş milləti, yolu, vətəndaş məsuliyyəti olmalıdır... Və bu olmayanda intizam tənbehi, hüquq cəzası zəruriləşir... Sovet “hüquq ensiklopedik lüğəti”ndə (B, 1991, s.474) xuliqanlıq – ictimai qaydanı kobud şəkildə pozan və cəmiyyətə qarşı açıq hörmətsizlik ifadə edən qərəzli hərəkətlər adlanır. Bu ictimai təhlükəsizlik və ictimai qayda əleyhinə olan cinayətlərə aid edilir. “Hüquq ensiklopediyası”nda da (B, 2007, s.492) yazılıb: “ Xuliqanlıq İctimai təhlükəsizlik və ya ictimai normanı kobud surətdə pozan, cəmiyyətə açıqca hörmətsizlik ifadə edən... qərəzli yəni təhdid hərəkətidir... Və yaxud yenə həmin ensiklopediyanın 958-ci səhifəsi şantaj haqda yazılıb. “ ... məlumatlar yayma hədəsi ilə nəyisə tələb etmək... Azərbaycan Respublikasının cinayət hüququnda “şantaj cinayətin törədilməsi vasitələrindən biri kimi” müəyyən edilsə də, müstəqil cinayət tərkibi kimi nəzərdə tutulmur”. Sual olunur “niyə?” Birisi ictimai qaydanı pozacaq, hədə, şantaj gələcək... və o ictimai təhlükəli olacaq... Vəssalam!!! Milli qanunvericilikdə olan bir boşluq da budur. Unutmayaq ki, hər bir şəxsin toxunulmazlıq hüququ – insan və vətəndaşların əsas Konstitusiya hüquqlarından biridir. AR Konstitusiyasının 32-ci maddəsində göstərilir ki, hər kəsin toxunulmazlıq hüququ vardır. Və AR Konstitusiyanın 106-cı maddəsində yazılıb: “Azərbaycan Respublikasının Prezidenti toxunulmazlıq hüququna malikdir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin şərəf və ləyaqəti qanunla qorunur” (B, 2016, s.41). Və Prezident ölkənin qarantıdır!

Bəs etik davranış nədir? Bu - İctimai həyatın bütün sahələrində insanların əxlaqi davranışını tənzimləyən sosial institutdur. Davranış hər bir kəsin öz hərəkətini nizamladığı, fərdin daxili kimliyini əks etdirən norma, cəmiyyətdə qaydalar məcmusu və ən əsası fərdin özünün özünə hörmətidir. Davranışın səciyyəsi – öz hərəkətini özünün qiymətləndirilməsi əxlaqıdır. Əxlaq mənəviyyatın göstəricisi, əxlaqdan uzaq isə zəiflik, bacarıqsızlıq, özünü qeyri etik davranışla təqdim etmədir...

Hər hansı adi xuliqanlar eləcədə təhdidçilər də eqoist “mənəmlik xülyasında” olur, özlərini yüksək tutur. İstər təhdidçilər, istər ictimai təhlükəlilər sosioloqlara görə, müəyyən yalan vasitələrdən istifadə edirlər.

Bəs “ictimai təhlükəlilərin” və təhdidçilərin əsas sosiopsixoloji xüsusiyyəti nədir? – Asan yolla tez bir zamanda varlanmaq meyli, millətsizliyi, ləyaqət ölçüsüzlüyü, yüngül xasiyyətlilik və ən ümdəsi zəif xarakterlilikdir. Digər baxış bucağından yanaşsaq: məhz bu tipli kifayət qədər siyasi rəqabət gücü olmayan kəslər reallıqda deyil, cansız-virtual məkanda canlanır...

Niyə hüquqi müstəvidə əxlaq, davranış, ləyaqət kateqoriyalarının əks variantına müraciət etdik. Əbəs deyil ki, hər dövlət, onun vətəndaşları öz milli mənəviyyatı, öz kimliyi ilə qürur duyur. Bu qürur hazırda “sosial şəbəkə” adlı “qlobal kənd”də sanki cılızlaşır. Əgər qloballıq vətənindən kənarda vətənini nəlayiqliklə “bəzəməkdirsə”, davranışsızlığın psixologiyası “hüquqsus məkan”da hüquqdan bəhs edib, hüququ pozmaqdırsa, ən əsas ləyaqət, milli kimlik hissi bəs nədir? Hər kəsə təlqin olunmur ki, məcburən rəhbərini istə! İstəkdə şəxsidir – lakin Vətəndaş milləti ol! Bəli, millətçi yox, məhz Avropanın istədiyi vətəndaş milləti ...XXI əsr İKT əsridir t... .XXI əsr virtual ailələr dövrüdür... XXI əsrin bu İKT məkanında nə olardı ki, Avropaya “iero – yəni avro”nu necə qazanmaq yolunu elə Avropalı kimi elit davranışdan başlayardıq...

Virtual məkanda opponentlik çox asan, real həyatda isə rəqib olmaq çətin...Virtual nalayiqlik, etiketsiz davranışın adı nədir? Axı Azərbaycan Qadını örpəyi ortaya atanda Qanlar dayanıb – Örpəyə əyilək, örpəyi qoruyaq... Əgər Azərbaycanlı qadına qarşı artıq-əksik ifadə işlənirsə, O bizə, O 52%-dək Azərbaycan vətəndaşı olan qadınlarımıza deyilir! Bəs “cənnət anaların ayağı altında” idi... Axı hələ də əsirlikdə 25 ildən çox adı belə bilinməyən itkin düşən qadınımız, uşağımız var. Ermənilərin hiyləsinə niyə uyaq...?

Azərbaycanda Sosial şəbəkə məkanı azaddır. Bu sosial virtual dünyada olmazmı o əsir düşən, zorakı vəhşi təcavüzdən abır-həya edib hətta vətəninə geri dönə bilməyənlərə, Halal Torpağımıza Haram qatan daşnaklar əlində haray çəkən, Torpağımıza göz dikənləri yamanlayaq, itənlərimizi arayaq, onlara dəstək olaq... Axı onlar da bizlərin ailə üzvümüzdür...!

Biz nə qədər ki, BIZIMDIR ola bilmiriksə, o qədər də Azərbaycanlığımıza zərər veririk. Yazının əvvəlində hüquqi mahiyyətə, psixoloji anlama nəzər yetirdik... Bu gün ictimai reallıq-siyasi rəqabətdədir, ictimai təhlükəsizlik – məsuliyyətdir... Bu hallara riayət etməmə yalnız “virtual Məkanda”dır – onda virtual məkan ictimai təhlükəlilik yaradırsa, bu “təhlükəli məkan” xəstəliyindən “necə sağalmalı” ... Necə? Hansı yolla... Hansı vasitə ilə...

- Azərbaycan Hamımızındır... Azərbaycanın Dövlət Başçısı, onun Ailəsi də bütöv ictimaiyyətin üzvüdür!

Dövlət başçısı öz ləyaqəti, öz davranışı, öz elit-modernliyi və milliliyi ilə, ailəsi ilə birgə əsil Azərbaycançıdırlar... Müsəlmandırlar... “Qarabağa – Xocalıya ədalət” şüarı ilə Avropada Azərbaycançılığı təbliğ edirlər.

- Azərbaycan Dövlət Rəhbərinin qoruduğu prinsip “güclü dövlət,” amalı “ictimai-siyasi sabitlik”, məqsədi “dinamik rifah və inkişafdır”. İstənilən Məkanda Dövlət Rəhbəri, onun Ailəsi, ən ümdəsi isə Azərbaycan Qadını, milli tərkib, mənəvi imanımız nəlayiqiliyin Hədəfi olmamalıdır! Hədəf – Ermənistan, işğal altında olan Vətən torpağı, əsirlikdə olan qız-gəlin-qadın, uşaq ikən əsir düşüb, Gəncliyini qocaldanlarımızdır...

Professor Əli Həsənov söylədiyi kimi: “Azərbaycan hakimiyyətinin sosial şəbəkələrə müsbət münasibəti müqabilində ... bəzi dairələrin... sui istifadə cəhdləri cəmiyyətimizi narahat etməyə bilməz”.

Narahat oldum... bir elmdə olan Qadın olaraq, bir Ana olaraq, bir Ziyalı olaraq, bir Vətəndaş kimi: - Avropalılıq keçərlidir... Nə qədər “cənnət” olsa da, yenə qürbətdir...

- Virtuallıqda nəlayiqlik M.Ə.Sabir demişkən “yaz gələr artar qəmin, əriyib suya dönərsən”dir...

- Ölkəmizdə ictimai-siyasi sabitlikdir, xaos-inqilabi o isə virtual Məkandadır... Və o Virtual Məkanın şəxsən mən üzvü deyiləm, olmaq məqsədim yox, məntək çoxsaylı Azərbaycan Vətəndaşı da o sosial şəbəkədə yoxdur...

- Sizi görmür, eşitmir, dinləmirik, adicə tədqiqatçıyıq, xəbərlərdən xəbərdar oluruq...

- XXI əsrin İKT-si həm pozitiv, həm də neqativliyi ilə paraleldir... Bu paralellikdə isə sosial şəbəkədə uşaqlarımız da əgər “mavi balina” ovuna düşərsə, onda bəlkə ictimai təhlükəlilərə qarşı Ümumxalq Tənbeh günü keçirək...Bəs ictimai qınaq hanı...?

Bəlamı – Vəbamı bu YouTube, Facebook, Tvitter... Niyə sivil olmaq istəmirik... Niyə ədəblə, siyasi rəqabətlə dialoqa getmirik... Niyə və niyələr tənbehində, tənəsində qınağında səslənirəm: Azərbaycan Dövlət Rəhbərinə, onun nümunəvi Ailəsinə, hər bir Azərbaycan Qadınına, hər bir Azərbaycan ailəsinə hörmət edək, qanunlarımıza da riayət.


Etiket:

Strategiya.az

Xəbərlər
20.07.2022

Xarici valyutaların manata qarşı bugünkü məzənnəsi

20.07.2022

Ceyhun Bayramov ölkəmizin Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynadığını bildirib

20.07.2022

İmtahanın nəticələri ilə əlaqədar müraciətlərə baxılması üçün Apellyasiya Şurasına ərizə qəbuluna başlanılıb

20.07.2022

Xarici işlər naziri Ceyhun Bayramov NATO-nun Baş katibi Yens Stoltenberq ilə görüşüb

20.07.2022

Avropa İttifaqı münaqişədən sonrakı dövrdə mühüm rol oynayır - Ceyhun Bayramov

20.07.2022

"Qarabağ" İsveçrə çempionuna qalib gəldi

20.07.2022

Tehranda Rusiya və Türkiyə prezidentlərinin görüşü olub

16.07.2022

Ceyhun Bayramov Gürcüstanın Baş naziri ilə bölgədə sülh prosesini müzakirə edib

16.07.2022

Mikayıl Cabbarov: Sənaye zonalarında istehsal 53 faiz, ixrac isə 2 dəfə artıb

16.07.2022

Ağalı kəndinə köçürülən ailələrin tibbi müayinələrinə başlanılıb

16.07.2022

Prezident İlham Əliyev: Bizim Xəzər dənizi kimi çox nəhəng bir enerji mənbəyimiz var

16.07.2022

Qubada içərisində 125 min manat olan seyf oğurlanıb

14.07.2022

İrəvan Dövlət Azərbaycan Dram Teatrının 140 illiyi qeyd edilləcək - SƏRƏNCAM

14.07.2022

Azərbaycan tarixinin şanlı səhifələrindən biri - 14 iyul 1969-cu il

14.07.2022

Şuşada Vaqif Poeziya Günləri başlayıb

14.07.2022

Təhsil Nazirliyi: 204 məktəbdə elektron jurnal və gündəlik sistemi tətbiq edilib

14.07.2022

Təhsil Nazirliyi məlumat yaydı

14.07.2022

FHN: Zəngilan rayonunda ağaclıq ərazidə baş verən yanğının tam söndürülməsi istiqamətində tədbirlər görülür

14.07.2022

Azərbaycan neftinin qiyməti 114 dolları ötüb

14.07.2022

Azərbaycan Ordusunun əsgəri həlak olub

14.07.2022

Baş Prokurorluq rəis müavininin intiharı ilə bağlı məlumat yaydı

13.07.2022

Respublika üzrə pensiyaların iyulun 15-də tam ödənilərək yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub

13.07.2022

Qızıl təpə abidəsində arxeoloji tədqiqatlar davam edir

13.07.2022

Azərbaycan neftinin bir bareli 113,91 dollara satılır

13.07.2022

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft boru kəmərinin tam istismara verilməsindən 16 il ötür

12.07.2022

Partlayış zamanı “Baktelecom”un rabitə infrastrukturuna ziyan dəyməyib

12.07.2022

Dünyada "Premium Euro-95" benzinin bahalaşması gözlənilir - Azərbaycana necə təsir edəcək?

12.07.2022

Azərbaycan nefti ucuzlaşıb

12.07.2022

Böyük Britaniyanın yeni baş nazirinin adı sentyabrın əvvəlində açıqlanacaq

12.07.2022

Tovuz döyüşlərindən iki il ötür

12.07.2022

Bakının mərkəzində partlayış baş verib

12.07.2022

Cüdoçularımız Xorvatiyada Qran-Pri turnirində iştirak edəcəklər

12.07.2022

Ərdoğan yaxın zamanda Venesuelaya səfər edəcək - Maduro

11.07.2022

Türkiyə və Ukrayna prezidentləri arasında telefon danışığı olub

11.07.2022

Xaçmazdakı meşə yanğınının söndürülməsinə iki helikopter və amfibiya tipli təyyarə cəlb olunub 

11.07.2022

Ərdoğan və Paşinyan arasında telefon danışığı olub

11.07.2022

Saatlı stansiyası yaxınlığında qəzaya uğrayan qatar Gürcüstana məxsusdur - ADY

11.07.2022

FHN Xaçmazdakı meşə yanğınları ilə bağlı məlumat yayıb

11.07.2022

Vahid əlaqələndirmə mərkəzlərində 41 min şəxsə xidmətlər göstərilib

11.07.2022

Kino Agentliyi Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində olan qurumların siyahısına əlavə edilib

09.07.2022

Gələn ilin sonunda Şuşa ilk sakinlərini qəbul edəcək - Aydın Kərimov

09.07.2022

Azərbaycan Ordusunun hərbçisi həlak olub

09.07.2022

DİN: Ötən gün ölkə ərazisində qeydə alınan cinayətlərdən 52-nin açılması təmin olunub

09.07.2022

Xocavənd rayonu ərazisində yeni hərbi hissənin açılışı olub

09.07.2022

Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Qurban bayramı münasibətilə xalqımızı təbrik edib

09.07.2022

Abeyə atəş açan şəxs əməlinin səbəbini açıqlayıb

09.07.2022

Zakir Həsənov Qurban bayramı münasibətilə Azərbaycan Ordusunun şəxsi heyətini təbrik edib

09.07.2022

XİN Azərbaycanın diplomatik xidmət orqanlarının əməkdaşlarını peşə bayramı münasibətilə təbrik edib

09.07.2022

Bu gün Azərbaycanda Qurban bayramı qeyd edilir

08.07.2022

Bərdədə avtomobil yolunun tikintisi ilə bağlı 3,1 milyon manat ayrıldı - SƏRƏNCAM